Ouderraad

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de kinderen op school; wij zijn direct aanspreekbaar en signaleren snel schoolgerelateerde zaken. Waar nodig kunnen wij actie ondernemen of zaken onder de aandacht van het team en de directie brengen. Op die manier vormen wij een brug tussen ouders en school. Tijdens de vergaderingen zijn ook altijd twee vaste leden van het team aanwezig.

Wat doet de Ouderraad

De  OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten in de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, het kleuterfeest, de schoolreis, maar ook het organiseren van thema-avonden voor ouders is een activiteit  die door de OR kan worden opgepakt. De organisatie van activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.

De leden van de OR werken aan allerhande praktische zaken (bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, de hygiëne, de veiligheid in en om de school etc.). De OR brengt elk najaar een jaarverslag uit waarin verantwoording wordt afgelegd over alle werkzaamheden van het voorgaande schooljaar. Alle zaken de OR aangaande, zijn vastgelegd in een reglement.

De ouderbijdrage

De OR beheert het schoolfonds, dat wordt gevormd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per kind en de opbrengsten van incidentele acties en giften. Ook de opbrengst van het oud papier hoort hierbij. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd, in samenspraak met de Medezeggenschapsraad, in het financieel jaarverslag van de SPCO, dat u kunt opvragen via het contactformulier op de website.

Leden ouderraad

De Ouderraad van de Margrietschool bestaat dit jaar uit 14 enthousiaste ouders, aangevuld met vertegenwoordigers namens het team. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder wordt per activiteit samengewerkt in commissies, bestaande uit leden van de Ouderraad, leden van het team en in sommige gevallen leden van de Schoolraad, daar waar het de identiteit van de school raakt. Er wordt zo'n 7 keer per jaar vergaderd met de hele raad.

 • Voorzitter: Cynthia Lunenburg
 • Secretaris: Carla Bastiaans
 • Penningmeester: Marielle Pellikaan
 • Patricia Hendriks
 • Edith de Groot
 • Marian Vink
 • Christèl Hooijschuur
 • Ben van Leeuwen
 • Lieke van Rootselaar
 • Sandra van Breenen
 • Marloes Makkink
 • Suzanne Verburg
 • René Wanders
 • Esther Hamming

De voorzitters van de verschillende raden houden gedurende het jaar nauw contact met elkaar.

Commissies

In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende commissies actief:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Koningsspelen/Leefstijldag
 • Meesters- en juffendag
 • Afscheid groep 8
 • Kleuterfeest
 • Schoolreis
 • Schoolfotograaf
 • Groepsouders
 • PR
 • T-shirts en luizencapes
 • Verkeer, plein en omgeving
 • Lief en leed

Het ophalen van oud papier is een activiteit die vanuit de school wordt georganiseerd, maar die voornamelijk vanuit de Ouderraad gecoördineerd wordt.

Dit doen wij in samenspraak met de Regenboogschool. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die af en toe willen helpen met het ophalen op zaterdagochtend. Hiervoor kunt u zich melden via or.margriet@spco.nl.

Groepsouders

De Margrietschool kent een systeem van groepsouders. Elke groep heeft 2 groepsouders die een coördinerende taak vervullen binnen de groep. Zij bieden praktische ondersteuning bij activiteiten in de groep en zijn het eerste aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp voor deze activiteiten. Groepsouders leggen hiervoor in overleg met de groepsleerkracht contact met andere ouders. Groepsouders worden aan het begin van ieder schooljaar gekozen c.q. per loting aangesteld. De groepsouders functioneren onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad.

Contact met Ouderraad

Indien u contact zoekt met de OR, kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk een van de andere leden aan te spreken. Zaken die meer op het terrein van de Medezeggenschapsraad (MR) liggen, kunt u melden bij de secretaris van de MR. Een vertegenwoordiger van de MR kan de vergaderingen van de OR bijwonen en vice versa. Indien u zelf belangstelling heeft een OR-vergadering bij te wonen, is dit mogelijk. De vergaderingen zijn openbaar. Wel vragen wij u uw komst vooraf even te melden bij de secretaris.

Verzekering

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten, zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten zijn. De regelgeving m.b.t. het vervoer van leerlingen is verwoord in het info-ABC bij ‘leerlingenvervoer’.