Verlof aanvragen

Dit formulier tijdig indienen. De benodigde verwerkingstijd varieert van enkele dagen tot enkele weken! U ontvangt na verzending een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Na verwerking krijgt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

 

Contactformulier

Geldige redenen m.b.t. het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn bijvoorbeeld:

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: max.2 dagen

- huwelijksjubilea: 12½, 25, 40, 50, 60 jaar van (groot-)ouders: 1 dag

- ambtsjubileum: 25, 40, 50 jaar van (groot-)ouders: 1 dag

- verhuizing van het gezin: 1 dag

- ernstige ziekte of overlijden bloed- of aanverwanten: duur in overleg

vrijstelling leerplicht tot 10 dagen per schooljaar is ter beoordeling aan de directeur. De regels m.b.t. leerplicht en verzuim zijn te vinden via: www.leerplicht.net

• Bij het aanvragen voor extra vakantie buiten de schoolvakanties, die aan de wettelijke eisen voldoen, dient een verklaring van de werkgever bij dit formulier te worden ingeleverd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie door de aard van het beroep in de gevraagde periode noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om seizoensgebonden arbeid in de horeca of agrarische sector.

• Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij gehouden dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden te melden. Sowieso melden wij verzuim aan de leerplichtambtenaar.

• Aan de hier genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de directie op uw verlofaanvraag dan kunt u bezwaar indienen bij het bevoegd gezag van de school. De Margrietschool is onderdeel van SPCO Groene Hart, het college van bestuur is te bereiken via www.spco.nl

 

* verplichte velden