Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken.

Enkele voorbeelden van de festiviteiten zijn de Kerst- en Paasviering, het sinterklaasfeest, het kleuterfeest, de schoolreis, maar ook het organiseren van thema-avonden voor ouders is een activiteit die door de OR kan worden opgepakt. De organisatie van activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.

Samenstelling schooljaar 2018-2019

In de OR zitten enthousiaste ouders van leerlingen uit verschillende groepen. Zij vergaderen zo’n 7 keer per jaar over de organisatie van de op handen zijnde activiteiten. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

In de schoolgids staan de leden van de OR vermeld.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt voor het schooljaar 2018-2019 €27,50 per kind.

Jaarverslag ouderraad

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad over schooljaar 2018-2019. Dit jaarverslag geeft u inzicht in de taken en de bestedingen van de ouderraad per schooljaar.