Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de kinderen op school; wij zijn direct aanspreekbaar en signaleren snel schoolgerelateerde zaken. Waar nodig kunnen wij actie ondernemen of zaken onder de aandacht brengen van het team en de directie. Op die manier vormen wij een brug tussen ouders en school. Tijdens de vergaderingen is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Wat doet de ouderraad?

De OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten in de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, het kleuterfeest en de schoolreis. De organisatie van activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.

De leden van de OR werken aan allerhande praktische zaken (bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, de hygiëne, de veiligheid in en om de school, etc.). De OR brengt aan het einde van het schooljaar een jaarverslag uit waarin verantwoording wordt afgelegd over alle werkzaamheden van het voorgaande schooljaar. Alle zaken die de OR aangaan, zijn vastgelegd in een reglement.

De ouderbijdrage

De OR beheert het schoolfonds, dat wordt gevormd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per kind en de opbrengsten van incidentele acties en giften. Ook de opbrengst van het oud papier hoort hier bij. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd, in samenspraak met de Medezeggenschapsraad, in het financieel jaarverslag van de SPCO. Dit kunt u opvragen via het contactformulier op de website.

Leden ouderraad

De Ouderraad van de Margrietschool bestaat uit enthousiaste ouders, aangevuld met een vertegenwoordiger namens het team. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder wordt per activiteit samengewerkt in commissies, bestaande uit leden van de OR, het team en in sommige gevallen de Schoolraad (daar waar een activiteit de identiteit van de school raakt). Er wordt zo'n 7 keer per jaar vergaderd met de hele raad.

 • Voorzitter: René Wanders

 • Secretaris: Marianne Onderwater

 • Penningmeester: Erwin Vergeer

 • Marjolein Zents

 • Josje Boersma Heikoop

 • Marien Versluis

 • Fenke van Rossum

 • Marléne Baars

 • Kirsten van Selm

 • Krista Griffioen

 • Janna Bastmeijer-Lont

 De voorzitters van de verschillende raden houden gedurende het jaar nauw contact met elkaar.

Commissies

In het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende commissies actief:

 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Kleuterfeest
 • Koningsspelen/Leefstijldag
 • Teamverjaardag
 • Verkeersexamen groep 7
 • Afscheid groep 8
 • Schoolreis
 • Groepsouders
 • PR
 • Luizencapes
 • Versiercommissie
 • Oud papier: Eens per maand staat een oud papier container op vrijdag bij de Regenboogschool . Over de precieze data ontvangt u via social schools periodiek een bericht. De opbrengst is voor boeken in de schoolbibliotheek. 

Indien u een luizencape wilt bestellen, kan dat via or.margriet@spco.nl

Groepsouders

De Margrietschool kent een systeem van groepsouders. Elke groep heeft 2 groepsouders die een coördinerende taak vervullen binnen de groep. Zij bieden praktische ondersteuning bij activiteiten in de groep en zijn het eerste aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp voor deze activiteiten. Groepsouders leggen hiervoor in overleg met de groepsleerkracht contact met andere ouders. Groepsouders worden aan het begin van het schooljaar na aanmelding gekozen c.q. per loting aangesteld. De groepsouders functioneren onder verantwoordelijkheid van de OR.

Contact met de OR

Indien u contact zoekt met de OR, kunt u dit mondeling of schriftelijk (via mail or.margriet@spco.nl) doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk een van de andere leden aan te spreken. Zaken die meer op het terrein van de MR liggen, kunt u melden bij de secretaris van de MR. Een vertegenwoordiger van de MR kan de vergaderingen van de OR bijwonen en vice versa. Indien u zelf belangstelling heeft een OR-vergadering bij te wonen, is dit mogelijk. De vergaderingen zijn openbaar. Wel vragen wij u uw komst vooraf even te melden bij de secretaris.

Verzekering

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten, zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten zijn. De regelgeving met betrekking tot het vervoer van leerlingen is verwoord in het info-ABC bij 'leerlingenvervoer'. 

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 €28,00 per kind.

Jaarverslag ouderraad

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad over schooljaar 2022-2023. Dit jaarverslag geeft u inzicht in de taken en de bestedingen van de ouderraad per schooljaar.