Medezeggenschapsraad

De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het jaarplan, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten. In de schoolgids staat een nadere toelichting op de rol van de MR.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even aan bij deĀ secretaris. De notulen van de MR kunt u opvragen bij de secretaris. De jaarverslagen zijn te vinden via dezeĀ link.

Samenstelling schooljaar 2020-2021

De MR van de Margrietschool bestaat uit vier ouders en vier teamleden:

Lenneke van Keulen

voorzitter

Meer info

Maartje de Groot

vice-voorzitter

Meer info

Christel Postma

secretaris

Meer info

Vera Smid

notulist

Meer info

Lukas Voskuil

Meer info

Antal Nagy

Meer info

Mariska Kroon

Meer info

Ursula van Egmond

Meer info