Medezeggenschapsraad

De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het jaarplan, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten. In de schoolgids staat een nadere toelichting op de rol van de MR.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even aan bij de secretaris. De notulen van de MR zijn openbaar en zijn beschikbaar via de website van de Margrietschool.

Samenstelling schooljaar 2018-2019

De MR van de Margrietschool bestaat uit vier ouders en vier teamleden:

 Marja Verwoerd  
 Voorzitter  
 
   Inge Spierenburg  
   Plv voorzitter  
   Penningmeester  
 
 Edgar de Reus  
 Secretaris  
 
   Jeanke van Reenen  
   Notulist  
   
 Lenneke van Keulen  
 Lid  
 
   Loes Schippers-van Dalen  
   Lid  
   
 Antal Nagy  
 Lid  
 
   Maartje de Groot  
   Lid