Schoolraad

Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoogpartner voor de school. De schoolraad en de directeur bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de Stichtingsraad. De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op stichtingsniveau met de leden van het College van Bestuur.

Graag willen wij als leden van de Schoolraad (SR) van de Margrietschool kort uitleggen welke taken de SR heeft en wat wij doen.

Aan iedere SPCO-school zijn ouders naast de MR en OR vertegenwoordigd in de SR. De SR fungeert als klankbord en dialoogpartner voor de directie van de school.

De kerntaken van de SR liggen bij:

1. Het bewaken van de christelijke identiteit van de school

2. De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt

3. De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. opvoeding en onderwijs.

 

Eén lid van de SR wordt afgevaardigd in de overkoepelende Stichtingsraad. Die het overlegorgaan is van het College van Bestuur. Het feit dat de SPCO behalve de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden ook schoolraden en een stichtingsraad kent, laat zien dat de ouderbetrokkenheid groot is.

De SR vergadert 5x per jaar met de directie op de woensdagavond en kent daarnaast ter voorbereiding haar eigen overlegmomenten.

Leden van de SR worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Zij worden gekozen uit ouders die uit overtuiging de grondslag en doelen van de SPCO onderschrijven. Wanneer er vacatures zijn en er zich meerdere kandidaten aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan zal een verkiezing worden uitgeschreven.

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met de Schoolraad.

 

Actueel nieuws over de schoolraad (maart 2020)

Met veel genoegen laten we jullie weten dat de schoolraad flink is uitgebreid. Bert van Selm, Ber-Tineke
Elenbaas, Jolanda Kool en Martijn Mulder zijn de schoolraad komen versterken. Zij vormen vanaf eind 2019
samen met Laurens Strijbos, Josanne van der Linden en Ayan Dijkstra de schoolraad. Een flinke uitbreiding
in zowel aantal als in expertise! Daar zijn we erg blij mee!


De schoolraad is een klankbord en overlegorgaan voor de directie van de school, en vergadert een aantal
keer per jaar. De onderwerpen die op de vergaderingen ter sprake komen hebben te maken met:

  • De kwaliteit van het onderwijs dat op school wordt gegeven.
  • De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. de opvoeding van de kinderen.
  • De wijze waarop de christelijke identiteit van de school tot uitdrukking komt.

Afgelopen twee jaar kwamen onderwerpen voorbij als de ontwikkeling van het schoolmeerjarenplan, de
invulling van burgerschapsonderwijs, het gebruik van digitale middelen in de klas, het vergroten van
bewustwording over duurzaamheid, et cetera.


Wat het laatste onderwerp betreft, was de schoolraad begin dit jaar ook actief tijdens de ouderavond. Een
avond die bedoeld was ter bewustwording en inspiratie, maar daarnaast ook nieuwe frisse duurzame ideeën
voor de school heeft opgeleverd.