Informatie ABC

 

AANMELDEN / INSCHRIJVEN

Bent u op zoek naar een school voor uw zoon/dochter? Graag informeren we u over de procedure aanmelden en inschrijven.
 
Bij de Margrietschool werken we niet met wachtlijsten! In principe is ieder kind welkom. Uitgangspunt daarbij is dat we de zorg voor de kinderen die bij de Margrietschool ingeschreven staan waar kunnen maken. Graag weten we tijdig welke kinderen er bij de Margrietschool instromen zodat we onder andere zorg kunnen dragen voor het plannen van huisvesting en voldoende leerkrachten kunnen werven.
 
Wanneer uw kind 2 jaar oud wordt is dat een mooie leeftijd om uw kind aan te melden. U kunt dat doen door het contactformulier via de website te versturen. We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek onder lestijd. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de werkwijze van de Margrietschool, krijgt u een rondleiding door een van onze gebouwen om een beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk en krijgt u een aanmeldformulier mee waarmee u uw zoon/dochter kunt aanmelden.
 
Als u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier naar de school stuurt, ontvangt u van de administratie ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Wanneer de samenstelling van een nieuwe instroomgroep bekend is en ook de leerkrachten bekend zijn, ontvangt u een uitnodiging voor een informatie-avond. Tijdens deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) en met de ouders van andere kinderen die in de groep gaan instromen. Ook krijgt u dan praktische informatie en er plannen we in overleg met u 5 opstapmomenten. Definitieve inschrijving gebeurt wanneer uw zoon/dochter 4 jaar is geworden en daadwerkelijk start op school.
 
Broertje en zusjes van kinderen die al op de Margrietschool zitten
Uiteraard kunt u bovengenoemde procedure doorlopen. Ook kunt u er voor kiezen direct een aanmeldingsformulier af te halen bij de directie (of u stuurt een berichtje via het contactformulier op de website).
 
Kinderen die instromen in een hogere groep
Voor kinderen die instromen in een hogere groep geldt een vergelijkbare procedure als voor kinderen die 4 jaar worden. In principe is ieder kind welkom, plaatsing kunnen we echter niet bij voorbaat toezeggen. Belangrijk hierbij is dat we de zorg voor alle kinderen in een groep moeten kunnen waarmaken.
 
U kunt uw kind(eren) aanmelden via het contactformulier op de website en wij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (onder lestijd). Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij u over de werkwijze van de Margrietschool en krijgt u een rondleiding door een van onze gebouwen.
 
Bij het kennismakingsgesprek is naast een directielid in principe ook de zorgcoördinator van de desbetreffende bouw aanwezig. Omdat het gaat om instroom in bestaande groepen vinden we het erg belangrijk om een goede inschatting te maken van de benodigde zorg. Ook is het belangrijk om in te schatten of en in welke groep wij de zorg voor een leerling kunnen waarmaken. Na het kennismakingsgesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst.
 
Wanneer we tot de conclusie komen dat een leerling kan worden ingeschreven ontvangt u een aanmeldingsformulier. Het zorgteam van de Margrietschool beslist na aanmelding definitief over plaatsing, bijvoorbeeld in welke (parallel)groep een kind geplaatst wordt.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHOOL

Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, kunt u de school aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er voldoende maatregelen genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken.
 
Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht.
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
 
Aanvullende verzekering
In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen kan een aanvullende verzekering dit risico dekken. Het betreft
 • schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
 • materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren tegen bovengenoemde risico’s via:www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt ongeveer € 29,00 per jaar.

 

AFSCHEID GROEP 8

Tijdens een speciale afscheidsavond wordt door de leerlingen en ouders van groep 8 afscheid genomen van onze school. De groep die afscheid neemt, voert een musical op en er is een 'officieel' afscheidsmoment voor de leerlingen. De afscheidsavonden staan op de jaarkalender. De afscheidsavonden vinden in principe plaats in de 'kleine kring van leraren/ouders/leerlingen’.

 

ANTI-PESTPROTOCOL - ZIE SOCIALE VEILIGHEID

 

BATTERIJEN INZAMELPUNT

Bij de ingang van de school staat een speciale ton waar de kinderen oude batterijen kunnen inleveren. Met de batterijen (en ook cartridges) spaart de school punten die gebruikt kunnen worden t.b.v. schoolbenodigdheden. Tevens is het een stukje milieueducatie, waaraan het kind spelenderwijs zijn medewerking verleent

 

BIBLIOTHEEK

De schoolbibliotheek wordt gebruikt door de kinderen tijdens de schooltijden. Kinderen lenen boeken in de schoolbibliotheek om te lezen in de klas. Net zoals bij de regiobibliotheek boeken te leen zijn voor thuis. Voor het thuis lezen van boeken kunnen kinderen gratis lid worden van de regiobibliotheek.
 
Bij de verschillende plekken waar de schoolbibliotheek is te vinden staat ook een 'zwerfboekenstation'. Hier kunnen kinderen boeken ruilen (let op! dit is niet lenen, maar weggeven en krijgen). Lezen is leuk en we verwachten dat dit meehelpt om meer boeken voor kinderen toegankelijk te maken.
 
Jaarlijks besteedt de Margrietschool aandacht aan de Kinderboekenweek.
 
In samenwerking met de regiobibliotheek (vestiging Woerden) en een lokale boekhandel worden activiteiten ontwikkeld in relatie tot het thema van de Kinderboekenweek. Tijdens een speciale inloopavond voor ouders laten de kinderen zien welke activiteiten ze allemaal tijdens de kinderboekenweek gedaan hebben.

 

BINNENKOMEN - ZIE PLEINWACHT

 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Een aantal malen per schooljaar organiseren we activiteiten buiten de school. In overleg met de groepsouders zorgen we er dan voor dat er voldoende begeleiding is voor de leerlingen. Uw inzet is daarbij onontbeerlijk. Via een formulier dat aan het begin van het schooljaar verspreid wordt, roepen we u op voor begeleiding en stellen we onze ‘ouderhulplijst’ samen. Zie ook ‘Excursies’.

 

CARTRIDGE INZAMELPUNT

De school verzamelt cartridges en inktpatronen van printers en kopieerapparaten. Voor het inzamelen ontvangt de school een (kleine) vergoeding van een cartridge-recyclebedrijf. Van deze vergoeding worden schoolbenodigdheden gekocht.Lege cartridges kunt u inleveren bij de conciërge.
 
 

CITO

De Margrietschool maakt gebruik van toetsen van het CITO binnen ons leerlingvolgsysteem.
Door afname van deze methode-onafhankelijke toetsen ontstaat door de jaren heen een beeld van het niveau waarop de leerstof beheerst wordt. Rapportage van deze toetsen vindt plaats via het ouderportaal en als bijlage bij de rapporten.
Naast de methode-onafhankelijke toetsen door de jaren heen vormen methodegebonden toetsen en waarnemingen van leerkrachten (bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingkenmerken die niet toetsbaar zijn) de basis voor het schooladvies in groep 8.
 
In groep 8 wordt in april de Centrale Eindtoets afgenomen.
 
 

DIGITAAL LEREN

Werken met computers neemt bij de Margrietschool een belangrijke plaats in. Wij beschikken over chromebooks waarmee de leerlingen op verschillende manieren kunnen werken. Bij een aantal onderwijsmethoden is een deel van de leerstof volledig digitaal aangeboden. Bijvoorbeeld bij de rekenlessen: het digitaal maken van een rekentoets heeft absolute meerwaarde. Direct na het maken van een toets weet de leerling of en welke stof beheerst wordt en er kan direct verder gewerkt worden met oefenstof die past bij de resultaten van de toets. Door het werken met chromebooks is het ook mogelijk om samen te werken aan opdrachten, werkstukken, presentaties etc.
 
Voor het veilig en verantwoord online leren werken heeft de Margrietschool een leerlijn mediawijsheid ontwikkeld. Binnen deze leerlijn behalen de leerlingen onder andere het ‘diploma veilig Internet’.

 

DOUCHEN

In de groepen 4 t/m 8 is het gewenst dat kinderen na de gymles kort douchen. Dit is hygiënisch en verfrissend.

 

ETEN EN DRINKEN

Bij de Margrietschool werken we met een 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat de leerlingen elke dag op school lunchen (met hun eigen leerkracht). De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. Ook mag uw kind iets meenemen als tussendoortje tijdens de ochtendpauze.
 
Ochtendpauze: 
Iedere morgen mag uw kind iets meenemen om te eten en/of te drinken. Dit wordt tussen 10.00 uur en 10.30 uur genuttigd. Wij geven de voorkeur aan iets gezonds. We hopen dat u rekening houdt met het milieu en stellen drinken uit eigen bekers erg op prijs. Wilt u de bekers en tassen duidelijk voorzien van een naam?
 
Lunchpauze: 
Rond het middaguur is er een lunchpauze. Hiervoor nemen de kinderen een lunchpakket mee van huis. Het lunchpakket mag ’s ochtends in de daarvoor bestemde kratjes worden geplaatst. Deze kratjes worden in koelkasten bewaard. Ook bijvoorbeeld een beker melk kan hierdoor prima worden meegenomen. We gaan uit van een gezonde lunch. Snoepgoed gaat mee terug naar huis.

 

EXCURSIES

Regelmatig nemen de leerlingen van onze school deel aan excursies ter ondersteuning van de lessen natuur- en cultuureducatie.
Wij gaan er vanuit dat we af en toe een beroep op u mogen doen om te rijden en te begeleiden bij deze excursies. Als er onvoldoende begeleiding is, kan de excursie niet door gaan. De kinderen rekenen op uw medewerking.
Bij excursies zijn er ook afspraken in verband met verkeersveiligheid. Deze vindt u onder het kopje 'verkeersveiligheid'

 

FIETSEN

Niet iedereen kan op de fiets komen. Dat is ook niet nodig, want veel leerlingen wonen in de buurt van de schoolgebouwen. Onderstaand leest u per gebouw wanneer leerlingen op de fiets kunnen komen:

Locatie Alpenstraat:Als de leerlingen in één van de volgende straten of wijken wonen: de Eilandenbuurt, de Andersenhof, de Cattenbroekerdijk, de Jules Vernehof, de Hector Malotweg, Schrijverspad, Florijn, de Hoofdstedenbuurt en verder (v.d. Valk Boumanlaan, Stationsweg, Waterrijk, het Staatsliedenkwartier e.d.). De fietsen moeten in de rekken van de fietsenberging aan de oostkant van de school worden gezet.

Locatie Oeralstraat (zowel de Schoolwoningen als Oeralstraat 1):Als de leerlingen wonen in één van de volgende straten of wijken wonen: de Eilandenbuurt (m.u.v. de Maltakade), de Andersenhof, de Schrijversbuurt, Florijn, de Hoofdstedenbuurt en verder (v.d. Valk Boumanlaan, Stationsweg, De Adenauerlaan (en verder), de ‘meren’ in Waterrijk, het Staatsliedenkwartier en verder). De fietsen dienen in de daarvoor beschikbare klemmen te worden gezet.

Wij willen u dringend verzoeken om het fietsen naar school zoveel mogelijk te beperken vanwege de overlast door het aantal fietsen op de pleinen. Als uw kind dichter bij de school woont en toch op de fiets wil komen (om bijv. medische redenen, of anderszins), dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

Verder melden wij u dat wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor schade die er aan de fietsen wordt toegebracht.

 

FIETSEN NAAR ACTIVITEITEN

Regelmatig nemen de kinderen deel aan een activiteit, die niet op school plaatsvindt.
 
Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar deze activiteiten. Wij verwachten dat ieder kind een veilige fiets heeft. We streven ernaar dat ieder kind een veiligheidshesje draagt. Hierdoor valt de groep goed op in het verkeer. De kinderen fietsen twee aan twee en met iedere groep gaan minimaal twee begeleiders mee. Met de kinderen worden de gedragsregels in het verkeer van tevoren doorgenomen.

 

FINANCIËLE BIJDRAGE - ZIE OUDERBIJDRAGE

 

FOTOGRAAF

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school voor het maken van de individuele foto’s en de groepsfoto’s. Via de nieuwsbrief en de jaarplanning zult u op de hoogte worden gehouden.

 

GEBEDSGROEP

Enkele ouders van de R. de Jagerschool en de Margrietschool hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een gebedsgroep waarbij ouders regelmatig bij een van de deelnemers thuis samenkomen voor gebed. Alle ouders van de beide scholen zijn van harte welkom om deel te nemen. De data staan op de schoolkalender voor ouders vermeld.

 

GESCHEIDEN OUDERS

In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind woont bij de verzorgende ouder. Dat is degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. In de memorie van antwoord bij de wet wordt aangegeven, dat de verzorgende ouder de andere, niet-verzorgende ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt geschaad.
Onze school hanteert in dit verband twee uitgangspunten:
 • de school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders;
 • het belang van het kind moet gediend worden.
Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn, beiden recht hebben op informatie over de kinderen, volgen SPCO- scholen de volgende gedragslijn:
 1. We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan de niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder.
 2. Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken.
 3. De feitelijke informatie bestaat tenminste uit het ter beschikking stellen van:
 • een kopie van het rapport, telkens nadat er een rapport is uitgereikt;
 • de uitslag van toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en de CITO-eindtoets;
 • het schoolkeuzeadvies dat de ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen;
 • een schoolgids en een jaarprogramma met voor ouders belangrijke  informatiemomenten.
Deze informatie wordt door de niet-verzorgende ouder na daartoe een afspraak te hebben gemaakt, persoonlijk opgehaald op school. De genoemde feitelijke informatie is ook via het ouderportaal voor beide ouders, ieder met eigen inloggegevens, inzichtelijk.
Naast genoemde informatie dient de school de niet-verzorgende ouder actief in te lichten indien zich ten aanzien de desbetreffende leerling een uitzonderlijke situatie voordoet.
Er worden geen aparte tien minuten gesprekken gepland voor niet-verzorgende ouders.

 

GEVONDEN VOORWERPEN

In alle gebouwen is er een kist met gevonden voorwerpen. Mocht u iets missen, vraag dan aan de groepsleerkracht of de conciërge of het vermiste voorwerp in de kist terecht is gekomen. Tijdens de informatieavond en verschillende inloopavonden kunnen de gevonden voorwerpen ook bekeken worden.

 

GEWENNINGSDAGEN - ZIE OPSTAPPEN

 

GGD - ZIE SCHOOLARTS

 

GODSDIENSTONDERWIJS EN LEVENSBESCHOUWING

Op onze school krijgen de leerlingen les in het vak Godsdienst. U kunt daar ook eerder in deze gids meer over lezen. Wij besteden daar gemiddeld een half uur per dag aan. Tijdens deze lessen worden er verhalen verteld volgens het vertelrooster van de methode Kind op Maandag (zie ook www.kindopmaandag.nl). Ook worden er gezamenlijk liederen gezongen, ‘geknutseld’ en gepraat over de inhoud van de verhalen. Wij bidden aan het begin en het eind van de dag.

 

GOEDE DOELEN

Twee keer per jaar besteden we nadrukkelijk aandacht aan een goed doel. Het kan zijn dat we daarvoor zelf een actie organiseren, ook kan het zijn dat we vanuit de school een actie ondersteunen. Indien mogelijk zal een medewerker van de organisatie waar we ons voor inzetten op school vertellen wat er gebeurt met het ingezamelde geld voor het goede doel. Daarnaast sluiten we incidenteel aan bij lokale of landelijke acties. Bij de Kerst- of Paasviering in de Opstandingskerk collecteren we na afloop ook voor een goed doel. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het doel en de opbrengst van de acties voor het goede doel.

Verzoeken

We krijgen jaarlijks diverse verzoeken van organisaties en personen om vanuit of via school bij te dragen voor het goede doel. Om goede-doelen acties te reguleren/stroomlijnen hanteren we onderstaand “goede-doelenbeleid”:

Doelen van de school

Vanuit de missie en de visie van de school:

 • leren en vaardigheden opdoen van normen en waarden;

 • verantwoordelijk voelen voor de ander, het milieu en de samenleving

Burgerschap:

 • verder dan je eigen leefomgeving (leren) kijken, daarvan kennis nemen en daar iets mee doen.

Voordelen leerlingen:

 • Leerlingen ervaren dat activiteiten zonder profit voor anderen leuk en waardevol zijn;

 • Samen met anderen iets doen dat niet direct onderwijs is maar wel op school gebeurt waardoor je school leuk vindt of dat de sociale contacten verbeterd of leuker worden;

 • Als leerling ook op het gebied van sociaal-emotionaliteit groeien en volwassen worden.

Criteria

 • de mate waarin het bijdraagt aan het realiseren van de doelen.

 • de mate waarin het goede doel aansluit bij de leefwereld van kinderen.

 • de beschikbaarheid van voorlichting en lesmateriaal voor de kinderen.

 • de mate waarin de organisatie of persoon die initiatief neemt voor de actie binding heeft met de school.

Spelregels

 • Jaarlijks nemen we deel aan of ondersteunen we maximaal 2 acties voor een goed doel.

 • De commissie goede doel coördineert de acties, zoveel mogelijk in de uitvoering ondersteund door de organisatie van het goede doel zelf.

De keuze voor deelname aan acties en/of ondersteuning van een goed doel, alsmede de bestemming van de collecte bij de Kerst- of Paasviering wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld door het team op voordracht van de commissie goede doel.

 

GYMNASTIEK

De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal. Bij mooi weer spelen ze buiten op het kleuterplein.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de zaal aan de Oeralstraat volgens het gymrooster.
De groepen 4 t/m 8 douchen na de gymles (een handdoek en evt. badslippers meegeven is dus gewenst!). Zie voor verdere informatie ‘Douchen’.

 

GYMKLEDING

Groep 1 en 2: Tijdens het gymmen is om hygienische redenen goed dat de kinderen schoenen dragen. Wilt u zorgen voor gymschoenen met een gemakkelijke sluiting die uw kind zelfstandig kan hanteren. Wilt u de naam van uw kind duidelijk op beide schoenen zetten? Om de gymschoentjes netjes te bewaren is een kleine afsluitbare tas gewenst. Deze tas blijft op school.
 
Groep 3 t/m 8: Ook voor hen zijn gymschoenen verplicht. Deze mogen uiteraard niet op straat gedragen worden. Ook mogen ze geen zwarte zolen hebben. De kinderen nemen de gymkleding mee in een tas en trekken de kleding voor aanvang van de gymles aan. De kleding bestaat uit een kort broekje en een T-shirt of gympakje. We raden u aan om op de dagen dat uw kinderen gym hebben hen geen sieraden te laten dragen. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van sieraden!

 

HOOFDLUIS

Aan het verschijnsel hoofdluis is weinig te doen, aan de bestrijding des te meer. De Margrietschool heeft een duidelijk beleid als het om controle en bestrijding gaat. Onze indruk is dat het beleid goed werkt, maar we zijn wel afhankelijk van twee aandachtspunten bij ouders: openheid en grondige controle.
De meeste ouders melden bij de leerkracht of de directie dat hun kind hoofdluis heeft.
Meestal stellen ze ook de gezinnen van bevriende kinderen op de hoogte. Die openheid is belangrijk want alleen als je het weet, kun je ze bestrijden.
Als er hoofdluis gesignaleerd is in de groep van uw kind moet u langdurig controleren. Zodra u hoort van de mogelijkheid van besmetting, controleer dan dagelijks met een fijne stofkam uw kinderen. Houdt dat minstens twee weken vol, want neetjes (eitjes van de hoofdluis) zijn moeilijk te herkennen en bijna niet te verwijderen.
Zodra wij van een geval van hoofdluis weten, stellen wij de desbetreffende ouders van die groep op de hoogte gesteld. Twee weken later volgt controle door het luizeninspectieteam (ouders die in teamverband de controles onder schooltijd uitvoeren). Hoort u niets meer dan zijn er geen luizen meer aangetroffen. Indien dat wel het geval is, wordt u weer schriftelijk op de hoogte gesteld.
Na iedere langere vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd. Eventuele ontdekking van hoofdluis wordt discreet behandeld. U wordt persoonlijk gebeld en de naam wordt niet bekend gemaakt.

 

HUISBEZOEK

Alle nieuw aangemelde gezinnen worden door een groepsleerkracht bezocht.

 

HUISWERK

De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt de hoeveelheid huiswerk wat groter. Het doel van huiswerk is het trainen van de leerlingen in het plannen van hun werk en het verantwoordelijk zijn voor een taak. Bovendien is het een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 6 en 7 mogen een agenda gebruiken. In groep 8 is dit verplicht. Dat mag een eenvoudige agenda zijn. Als u meer informatie wilt over welke agenda aan te schaffen, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

 

HYGIËNE

Het schoonmaakbedrijf zorgt dat de school dagelijks wordt schoongemaakt. Jaarlijks krijgt het gebouw een uitgebreide schoonmaakbeurt in de zomervakantie. Op locatie Alpenstraat worden de vloeren (in verband met noodzakelijk onderhoud) 2x per jaar voorzien van een nieuwe waslaag.
 
Daarnaast zijn er van tijd tot tijd (zie jaarkalender) zogenaamde schoonmaakavonden. Samen met ouders zorgen we op die momenten voor een extra schoonmaakbeurt van de lokalen. In de bovenbouwgroepen betrekken we hier ook de leerlingen bij. Het spreekt voor zich dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een schonere leefomgeving.

 

INSPECTIE

De Margrietschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de inspectie een basisarrangement hanteert.
 
Een keer per 4 jaar vindt er op bestuursniveau een inspectiebezoek plaats. Het laatste bezoek dateert van voorjaar 2018. U kunt het inspectieverslag vinden op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

 

INSTROOMGROEP

Om de leerlingenstroom goed op te kunnen vangen werken wij met een zgn. ‘instroomgroep’. Dit is een kleine groep 1 die groeit naarmate er meer kinderen 4 jaar worden. In 2018-2019 hebben wij twee instroomgroepen: één vanaf de eerste schooldag en één halverwege het schooljaar (naar verwachting half januari).

 

JAARROOSTER ONDERWIJSTIJD - ZIE KLOKURENTABEL

 

KINDCENTRUM MARGRIET

In samenwerking met KMN Kind & Co is de Margrietschool een kindcentrum waar naast onderwijs ook diensten in het kader van kinderopvang aanwezig zijn.
Wanneer u gebruik wilt maken van voorschoolse of naschoolse opvang of u wilt uw kind aanmelden voor de peutergroep, dan kunt u dit doen via de website van KMN Kind en Co. Ook kunt u nadere informatie krijgen bij de directie van de school.
De verschillende opvanggroepen zijn gehuisvest in de schoolgebouwen aan de Alpenstraat en de Oeralstraat. Medewerkers van Margrietschool en KMN Kind en Co geven gezamenlijk vorm aan de wijze waarop kinderen begeleid worden. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak met betrekking tot schoolcultuur en pedagogisch klimaat.
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden:

 

KLACHTENREGELING

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren wat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. Hiervoor heeft het bestuur twee klachtenregelingen vastgesteld: een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling.
De externe klachtenregeling is bedoeld voor ‘grote problemen’, de interne klachtenregeling voor de ‘kleinere’. Hierdoor heeft u als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen bij die persoon of instantie die uw belang kan dienen. Het spreekt voor zichzelf dat de ingediende vragen, opmerkingen of klachten zorgvuldig door de daarvoor bevoegde personen of instanties worden afgehandeld. Hiermee wordt het belang van de betrokkenen gediend en ook het belang van de school, die een veilig klimaat wil bieden. De interne klachtenregeling zal in de praktijk het meest gebruikt worden. Vandaar dat deze regeling hier in zijn geheel wordt weergegeven.
 
stap 1
U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende groepsleerkracht(en).
stap 2
Indien dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de schoolleiding.
stap 3
De directie bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende leerkracht(en).
stap 4
Indien het noodzakelijk is, zal de directie bemiddelend optreden d.m.v. een gesprek. Zowel u als de leerkracht(en) zijn hierbij aanwezig.
stap 5
Indien dit alles voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de bestuurder van de stichting. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat door beide gesprekspartners ondertekend wordt.
 
Desgewenst kunt u zich in deze procedure laten bijstaan door een van onze vertrouwenspersonen.
 
Landelijke klachtencommissie
Als deze laatste stap geen oplossing heeft geboden voor de gerezen problemen, kunt u uw klacht melden bij de Landelijke klachtencommissie. We adviseren u dit te doen in overleg met onze vertrouwenspersonen. Zij zijn namens het stichtingsbestuur benoemd en functioneren als aanspreekpunt bij klachten binnen de school. De vertrouwenspersoon zal u verder begeleiden in de door u te ondernemen stappen. Voor de namen en adressen van de klachtencommissie en het adres van de vertrouwenspersonen verwijzen we u naar de pagina over vertrouwenspersonen. Op school en op de website van SPCO ligt de volledige tekst van deze regeling voor u ter inzage.
 
Eisen waaraan de klacht moet voldoen
Alleen schriftelijke klachten kunnen door de klachtencommissie in behandeling worden genomen. Wel is het mogelijk van mondeling ingediende klachten een schriftelijke weergave te maken. Anonieme klachten worden in beginsel niet ontvankelijk verklaard.
 
Behandeling van een klacht door de klachtencommissie
De klachtencommissie deelt aan de algemeen directeur, klager en aan aangeklaagde mee dat een klacht wordt onderzocht.
De directeur ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Intrekking van de klacht door klager wordt eveneens aan de andere betrokkenen meegedeeld. Tijdens een niet-openbare hoorzitting worden zowel klager als aangeklaagde door de klachtencommissie gehoord. Daarna volgt een schriftelijk advies aan de algemeen directeur, waarin een gemotiveerd oordeel wordt gegeven over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het rapport kan een aanbeveling bevatten over te nemen maatregelen. Klager, aangeklaagde en de directeur van de school ontvangen een afschrift van het rapport.
 
Termijnen
In beginsel kan niet geklaagd worden over situaties die zich langer dan een jaar geleden hebben afgespeeld. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klachtencommissie stelt haar advies binnen vier weken op. Deze termijn kan met nog eens vier weken worden verlengd. De algemeen directeur heeft tenslotte vier weken voor het opmaken van het eindoordeel, ook weer te verlengen met vier weken (alles bij elkaar kan de behandeling van een klacht dus meer dan 20 weken in beslag nemen). De verlenging van beide laatstgenoemde termijnen dient door de klachtencommissie, respectievelijk de algemeen directeur wel te worden gemotiveerd.
 
Meer informatie
Een uitgebreide versie is op school en op www.spco.nl in te zien en/of te lezen. U kunt indien gewenst hiervoor een afspraak maken met de schoolleiding.
 

KLEDING

Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding:
 • Bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen, zie hiervoor de desbetreffende paragraaf elders in deze gids.
 • Petten en andere hoofddeksels zijn op school niet toegestaan, tenzij hiervoor op verzoek toestemming is verleend door de directie.
 • Gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging zijn niet toegestaan.
In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en anderen.
Via de Ouderraad kunt u tegen inkoopsprijs een T-shirt met het Margrietschool-logo bestellen. Deze shirts worden gebruikt bij sportactiviteiten, schoolreis e.d. Het is erg handig als elk kind er één heeft, maar het is niet verplicht.

 

KLEUTERFEEST

Voor de groepen 1 en 2 wordt er ieder jaar een kleuterfeest georganiseerd. Over het thema en de tijden wordt u geïnformeerd via de Nieuwsbrief.

 

KLOKURENTABEL

leer&vormingsgebieden

groep

groep

groep

groep

groep

groep

groep

groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Engels

 

 

 

 

 0.5

0.5 

0.5

0.5

Expressie (muziek, dans & drama, crea)

4

4

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Kennisgebieden: aardrijkskunde / natuur / geschiedenis / geestelijke stromingen / wereldoriëntatie

1

1

1

1

3

3

3

3

Leefstijl (sociale redzaamheid)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Pauze

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Rekenen en wiskunde

2.5

2.5

5

5

5

5

5

5

Schrijven

 

0.75

2

2

1

0.25

0.25

0.25

Taal / begr.lezen /  lezen / kring

6.25

5.5

8.5

8.5

7.5

7.5

7.5

7.5

Zintuiglijke en Lichamelijke oefening

6

6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Flexibele leertijd (invulling door leerkracht)

  

0.75

0.75

0.75

1.5

1.5

1.5

Totaal in uren

23.5

23.5

25

25

25

25

25

25

Percentage Nederlandse taal

26.6

23.4

34

34

30

30

30

30

Percentage Rekenen en wiskunde

10.6

10.6

20

20

20

20

20

20

totaal % taal en rekenen

37.2

34.0

54

54

50

50

50

50

 

KUNSTZINNIGE VORMING

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen opdoen met de verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming. Hierbij moet gedacht worden aan beeldende vorming, muziek, dans, drama, theater, film etc. Aan veel van deze onderdelen wordt tijdens de gewone lessen aandacht besteed. Te denken valt aan handvaardigheidslessen, crea-middagen, muzieklessen en de aandacht voor jeugdliteratuur tijdens het taal- en leesonderwijs. Kinderen moeten ook regelmatig kennis kunnen maken met theater, professionele muziekbeoefening, toneel etc.Om voor alle kinderen een compleet aanbod te kunnen verzorgen hebben we samen met een groot aantal scholen in de Gemeente Woerden de Stichting ‘Cultuur Educatieve Commissie’ (kortweg CEC/KUVO). Hiermee creëren we aanzienlijk meer mogelijkheden dan wanneer we het als school alleen moeten doen. Jaarlijks wordt een ‘kunstmenu’ gepresenteerd, waarbij elk kind 1 á 2 voorstellingen of projecten krijgt aangeboden. Daarnaast biedt de KUVO interessante aanvullende programma’s waar we regelmatig een keuze uit maken.

 

LEERLINGENLIJSTEN

Als u een lijst met adressen en telefoonnummers van de leerlingen uit de groep van uw kind(-eren) wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of een e-mail sturen naar margriet@spco.nl. Als u bezwaar hebt tegen het publiceren van uw gegevens op deze lijst, dan kunt u dit bij de aanmelding op het inschrijfformulier aangeven of melden aan de directie. Geheime telefoonnummers worden niet vrijgegeven.

 

LEERPLICHT - ZIE VERZUIM

 

MEESTERS- EN JUFFENDAG

In het voorjaar vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Deze morgen vieren we gezamenlijk feest en trakteren de leerkrachten.

 

MELDCODE EN VERWIJSINDEX

Verwijsindex
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindexmiddennederland.nl.
 
Meldcode
Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wij werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hun verwacht wordt. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp voor alle betrokkenen. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wij als school een informatieplicht. Er is geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in principe als instelling altijd eerst contact met u als ouders/verzorgers en het kind zullen opnemen. Wanneer de directie / leerkracht echter inschat dat het noodzakelijk is om ouders en of het kind niet van te voren op de hoogte te brengen, is het ook mogelijk dit achteraf te doen.

 

METHODES

Op de Margrietschool gebruiken wij de volgende lesmethodes:
Rekenen : Wereld in Getallen 4
Taal : Staal
Spelling : Staal
Aanvankelijk lezen : Veilig Leren Lezen
Begrijpend Lezen : Tekst verwerken
Aardrijkskunde : Geo Bas
Geschiedenis : Brandaan
Biologie : Natuurzaken
Verkeer : Let's go
Muziek : 123Zing
Sociale ontwikkeling : PBS & Leefstijl
Godsdienstonderwijs : Kind op Maandag
Kleuteronderwijs : Kleuterplein
Engels : Take it easy
Schrijven : Pennenstreken, De schrijfsleutel

 

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons mogen op eigen risico van zoekraken of stukgaan door leerlingen naar school meegenomen worden, maar onder schooltijd (zodra de bel gegaan is) niet gebruikt worden. Wordt door de leerkracht toch gebruik en/of geluid geconstateerd, dan wordt de mobiel ingenomen en pas de volgende schooldag weer teruggegeven. De leerkracht bewaart de mobiel dan op school op een veilige plek.

 

NABLIJVEN

Het kan voorkomen dat uw kind om de een of andere reden nog even op school moet of mag blijven. Dit blijft beperkt tot maximaal een kwartier. Als het langer mocht worden, neemt de leerkracht contact met de desbetreffende ouder op.

 

NIEUWSBRIEF

Eens per vier weken ontvangt u een Nieuwsbrief die via Social schools wordt verspreid. Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarnaast ontvangt u iedere week 1 tot 3 nieuwsberichten vanuit de groep van uw kind. Mocht dat nodig zijn, dan wordt daar een ‘weekendbericht’ via Social schools aan toegevoegd. U ontvangt dit op zaterdag.

 

OORDOPJES

De ICT-ers beheren op de Alpenstraat en Oeralstraat de oordopjes bij de chromebooks.
In groep 3 krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een setje oordopjes met zakje. De leerkrachten kunnen voor het kind kosteloos nieuwe oordopjes halen als dat nodig is.
Is dit door onzorgvuldig gebruik, dan kost dat 2 euro of mag de leerling zelf voor nieuwe oordopjes zorgen.

 

OPSTAPPEN

Voor kleuters, die drie jaar en tien maanden oud zijn, is er de mogelijkheid om alvast een paar morgens te komen wennen op school. In de twee maanden die het kind nog moet wachten op het grote moment, mag hij voor ten hoogste vijf dagdelen meedraaien.
Deze dagen mogen niet worden gebruikt om het kind enige dagen voor zijn verjaardag alvast naar school te brengen. De kinderen zijn op de dinsdagmorgen en donderdagmorgen van harte welkom. De leerkracht van groep 1 neemt tijdig contact met u op om de data met u af te spreken. Deze regeling is niet verplicht. Voor leerlingen die in groep 2 t/m groep 8 komen is het ook mogelijk om een dag te wennen aan de nieuwe school. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit tijdens het aanmelden aangeven. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om de datum met u af te spreken.

 

OUDERBIJDRAGEN

De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage per leerling, die ten goede komt aan bijzondere activiteiten in de school, die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt beheerd door de ouderraad.

Voorbeelden van activiteiten die uit die ouderbijdrage betaald worden zijn:

 • schoolfeesten (zoals Sinterklaas);

 • ouderavonden;

 • kerst- / paasvieringen;

 • verzekeringen;

 • sportactiviteiten;

 • culturele activiteiten.

Voor kinderen die na januari in een schooljaar worden ingeschreven, wordt de bijdrage gehalveerd. De ouderbijdrage voor 2018-2019 bedraagt € 27,50. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een link via de mail voor de betaling hiervan. De ouderbijdrage kan ook worden voldaan via reknr. 1222.69.217 t.n.v. OR Margrietschool. Vermeld ook de naam van uw kind(-eren) erbij!

 

Schoolreis en schoolkamp

De kosten voor deze activiteiten worden door de ouders betaald. Voor schoolreizen ligt het bedrag tussen de € 15,- en € 20,-. Over de kosten voor het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 wordt u tijdig geïnformeerd. Deze kosten zullen zo’n € 65,- zijn.

 

Overige bijdragen

Onder Goede doel kunt u lezen dat hiervoor ook een kleine bijdrage wordt gevraagd. Om volledig te zijn is het goed te wijzen op incidentele acties als fancy fairs, kleuterfeesten, jubilea, vieringen van verjaardagen enzovoort. Veelal worden ouders hierbij in de gelegenheid gesteld hun financiële steentje bij te dragen.

 

OUD PAPIER

Ongeveer 1x per 3 weken wordt het oud papier door ouders in verschillende delen van de wijk bij u opgehaald.

Het papier wordt opgehaald in Florijn, de Eilandenbuurt, de Hoofdstedenbuurt, de v.d. Valk Boumanlaan en de Linschoterweg. In de Nieuwsbrief en op de jaarkalender kunt u de precieze ophaaldata lezen. Op deze data staat de papiercontainer op het plein van de school aan de Alpenstraat, zodat u ook eventueel uw papier daar kunt brengen.

 

OUDERHULP

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de ‘ouderhulplijst’ waarop u kunt aangeven voor welke activiteiten u zich als ouder wilt inzetten. Voor activiteiten waar groepen bij betrokken zijn zullen de groepsouders van de desbetreffende groepen u benaderen. Ook wordt in de loop van het schooljaar af en toe een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet.

 

PEUTERGROEP - ZIE KINDCENTRUM MARGRIET

 

PLAATSINGSPROTOCOL PASSEND ONDERWIJS

In het kader van Passend Onderwijs is er voor plaatsing van leerlingen op scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband 'Passenderwijs' een plaatsingsprotocol. Ook heeft de school een ondersteuningsprofiel (zie schoolondersteuningsprofiel) waarin omschreven staat aan welke onderwijsbehoefte de school al dan niet kan voldoen.
Specifiek voor het onderwijs aan vluchtelingkinderen (statushouders) is aanvullende een kadernotitie opgesteld om een passend onderwijsaanbod te realiseren.

 

PLEINWACHT

Op het plein is er ‘s ochtends en ‘s middags 10 minuten voordat de school begint pleinwacht. De deuren gaan 5 minuten voor aanvang van de lessen open. De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen dan rustig de school binnengaan. De leerlingen van de groepen 3 stellen zich op bij ‘de Rots’ en gaan onder begeleiding van de leerkracht langs de zijdeur naar binnen. De leerlingen van de locaties aan de Oeralstraat verzamelen zich om 8.25 uur op afgesproken punten, waarna ze door de groepsleerkracht opgehaald en meegenomen worden naar de klas. Bij slecht weer is er geen pleinwacht. De deur gaat dan 10 minuten eerder open om de kinderen niet onnodig te laten wachten. Als uw kind te vroeg naar school gaat, weet u dat er nog geen toezicht is.
 
Ook tijdens de pauze wordt door teamleden pleinwacht gelopen.
 
Bij het uitgaan van de school  worden de kleutergroepen via de kleuteringang en de hoofdingang onder leiding van de leerkracht op het plein gebracht. De kinderen blijven bij de leerkracht tot ze worden opgehaald.

 

RAPPORTAGE

Met een rapportboekje houden wij u op de hoogte van de vorderingen van uw kind(eren). Dit varieert van één tot drie keer per jaar (zie ook het 'toetsen en resultaten'). Eventuele rapportage over leerlingen tussen de school en andere partners is ook voor ouders in te zien. Voor de rapportage m.b.t. de aanmelding voor het voortgezet onderwijs van leerlingen uit groep 8 wordt gebruik gemaakt van een voor alle Woerdense scholen geldend inlichtingenformulier. Wanneer leerlingen van onze school naar een andere basisschool verhuizen wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt dat we digitaal naar de ontvangende school sturen.

 

SCHOOLARTS

Onze school heeft contact met de Schoolartsendienst. Voor een periodiek gezondheidsonderzoek van uw kind ontvangt u een oproep via de school. Elk schooljaar wordt groep 2 door de schoolarts onderzocht. Voor leerlingen uit groep 7vindt een periodiek verpleegkundig onderzoek plaats in de school of op het bureau van de plaatselijke GGD. Dit onderzoek bestaat onder meer uit een gesprek met de ouders en het kind.

 

SCHOOLKAMP

Ieder schooljaar gaat groep 8 op kamp. Ouders worden hier separaat over geïnformeerd.

 

SCHOOLPLEINREGELS

Waar kinderen samenkomen ontkomen we niet aan enkele regels, die we allemaal in acht moeten nemen.
 • Zonder toestemming mogen kinderen voor en na schooltijd en in het speelkwartier niet in de school aanwezig zijn.
 • Inzake gymlessen en buitenschoolse activiteiten geldt in zijn algemeenheid dat kinderen, die om welke reden dan ook niet mee kunnen, op school blijven onder toezicht van een leerkracht.
 • In de pauze blijven wij buiten.
 • Op het schoolplein loop je naast je fiets.
 • We spelen op het plein, niet in de fietsenstalling.
 • Afval gooien wij in de prullenbakken bij de ingangen.
 • (Door)vertellen mag als je pesten zag.


 

SCHOOLREISJE

In september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 vieren dan hun kleuterfeest. We houden u op de hoogte via de Nieuwsbrief.

 

SCHOOLTIJDEN

De Margrietschool hanteert een schooltijdenmodel met 5 gelijke schooldagen:

maandag

  8.30  - 14.00

dinsdag

  8.30  - 14.00

woensdag

gr.1-2    8.30 - 12.00

gr 3-8    8.30 - 14.00

donderdag

  8.30  - 14.00

vrijdag

  8.30  - 14.00

*) De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvangstijd i.v.m. het rustig naar binnen gaan van de groepen.

 

SEXUELE VORMING

De Margrietschool vindt relationele en seksuele vorming belangrijk. Daarom maken wij in alle leerjaren gebruik van een doorlopend lesprogramma ('kriebels in je buik' van de Rutgers stichting) en doen we mee aan de Week van de Lentekriebels in maart.
 
Wij leren de kinderen met ons en elkaar op een open en respectvolle wijze te spreken over deze onderwerpen. Bij problemen en/of vragen kunnen leerlingen terecht bij de eigen leerkracht of bij de zorgcoördinator.
 
De jaarlijkse aandacht voor dit onderwerp vormt een onderdeel van de sociale veiligheid die wij op de Margrietschool nastreven. Het programma SW-PBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) draagt daar ook sterk aan bij.

 

SOCIALE VEILIGHEID

De aanpak van pesten is belangrijk en actueel. Op de Margrietschool is een anti-pestprotocol aanwezig als onderdeel van het plan sociale veiligheid van de SPCO Groene Hart scholen.
 
Dit protocol heeft als doel eenduidig en adequaat te handelen bij pesten. In dit anti-pest protocol staan de stappen beschreven die genomen kunnen worden bij de eerste signalen van pesten. Als onderdeel van het anti-pestprotocol heeft de Margrietschool vaste aanspreekpunten aangesteld in het kader van pesten, te weten Simone Veltkamp en Wilma Versloot.
 
In het kader van Positive Behavior Support (PBS), gericht op het creëren van een positief en veilig schoolklimaat, is gekeken op welke wijze ongewenst gedrag zoveel mogelijk kan worden voorkomen of zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd. Hier betrekken we ook leerlingen bij.
 
Op beide locaties hangt in de hal een blauwe brievenbus. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen hier een briefje in stoppen als ze willen praten over pesten. Niet alleen als ze zelf gepest worden, maar ook als ze pesten bij andere kinderen hebben zien of als ze zich ergens zorgen over maken.
 
Wilma Versloot en Simone Veltkamp introduceren deze brievenbus in de groepen. Daarbij wordt ook gesproken over het verschil tussen plagen en pesten. In de kleutergroepen bespreekt de eigen leerkracht dit met de kinderen.
 
Computergebruik
Bij computergebruik wordt de werkomgeving van Google for Education gebruikt via het COOL portaal van Cloudwise. Zo werken we aan een veilig gebruik van informatie op de computer.

 

Meldplicht en meldcode
In voorkomende gevallen hanteren leerkrachten van de Margrietschool het hierboven beschreven anti-pestprotocol, de Meldplicht Seksueel Misbruik en de Meldcode Huiselijk Geweld. Bij vermoeden van een zedendelict wordt het bijbehorend protocol gebruikt. De zorgcoördinator van de desbetreffende locatie wordt in deze situaties direct ingeschakeld. Zij is op de hoogte van de juiste handelwijze en neemt initiatief voor contact met betrokkenen en desbetreffende hulpverlenende instanties.

 

SPONSORING

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk, er zit wel een aantal voorwaarden aan. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
 
De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn:
 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen;
 • Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;
 • Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn met het gevoerde beleid.
Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. Elke school beschikt over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’ zoals dat formeel is vastgesteld op 24 januari 2002.

 

TOPSPORTTALENT

In het primair onderwijs (basisschool) zijn geen landelijke regelingen voor talentvolle sporters. Toch ontvangen we af en toe een verzoek om verlof te verlenen aan leerplichtige toptalenten op het gebied van sport. De Margrietschool onderkent de waarde van een verantwoorde, intensieve trainingsinzet voor haar zeer talentvolle leerlingen en werkt dus in redelijkheid mee aan een dergelijk verzoek. In het "protocol topsporttalent op de Margrietschool te Woerden" worden het kader en de voorwaarden geschetst en geconcretiseerd waarbinnen een vrijstelling verleend kan worden voor het volgen van topsporttrainingen tijdens de reguliere schooltijden.
 
Het protocol bestaat uit een algemeen deel (met algemene beschrijvingen/richtlijnen) en een specifiek deel (met schoolspecifieke richtlijnen, afspraken en beschrijvingen) afgesloten met het convenant in de vorm van een bijlage. Voor iedere leerling die binnen de regeling van het protocol topsporttalent valt, worden individuele afspraken gemaakt over vervangende onderwijsactiviteiten voor vrijgestelde lestijd. Dit wordt in het convenant geregeld.
 
Wanneer u voor uw kind gebruik wil maken van het protocol topsporttalent dan kunt u contact opnemen met de directie.

 

VAKANTIES

De vakanties en vrije dagen zijn op onze school aangegeven op de jaarkalender in het ouderportaal en in de agenda op de website. Hieronder treft u een overzicht. Incidenteel gebruikt de school ook een studiedag (of middag). Op deze momenten hebben de leerlingen ook vrij.

 

Vakantierooster 2018-2019 Margrietschool

Herfstvakantie 2018

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Vrijdag 21 december 2018

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Kerstvakantie

Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag 1

Maandag 21 januari 2019

Studiedag 2

Vrijdag 22 februari 2019

Voorjaarsvakantie

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Meivakantie (incl. Pasen)

(Goede) Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Pinkstervakantie

Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni 2019

Laatste schooldag

Vrijdag 19 juli 2019, leerlingen ‘s middags vrij.

1e schooldag 2019-2020

Maandag 2 september a.s.

 

VEILIGHEID

 • De Margrietschool voldoet aan de regels van de Arbo-wetgeving voor basisscholen. Er wordt een geactualiseerd calamiteitenplan gehanteerd met een ontruimingsplan dat minimaal 2 keer per jaar met leerlingen wordt geoefend.
 • Er zijn voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig in de gebouwen, enkele teamleden beschikken daarbij over het specialisme kinder-EHBO.
 • Ongevallen waarbij medische assistentie nodig is worden geregistreerd en er is een goedgekeurde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit juni 2015.
 • Het gebouw voldoet aan de regels van het bouwbesluit 2012 waardoor gezorgd is voor veiligheid en gezondheid van de gebruikers in het gebouw. Er is ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.
 • In de school en op het plein wordt niet gerookt.
 • Wij hanteren de gedragscode Margrietschool SPCO met betrekking tot de omgang van personeelsleden naar leerlingen, ouders en collega's.

 

VERJAARDAGEN

De meeste leerlingen trakteren op hun verjaardag hun klasgenoten. Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. De verjaardag wordt tussen 10.00 uur en 10.15 uur in de klas gevierd, zodat het getrakteerde in de pauze kan worden opgegeten. Graag zouden we zien dat het getrakteerde handzaam is en makkelijk om op te eten. Als de jarige uitnodigingen voor een feestje wil uitdelen, kan dit na schooltijd.

 

VERHUIZEN

Als uw adres of (werk)telefoonnummer verandert, stuurt u de school dan even een e-mail of een briefje, of meld het aan de schoolleiding (zie verder onder uitschrijven). Dit geldt ook voor het nummer van een eventuele mobiele telefoon, zodat wij u in noodgevallen kunnen bereiken.

 

VERKEERSEXAMEN

In groep 7 vindt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie van Woerden in april het theoretisch verkeersexamen en in mei of juni het praktisch verkeersexamen plaats. Deze examens worden gehouden onder schooltijd. Bij een voldoende score krijgen leerlingen een verkeersdiploma.

 

VERKEERSVEILIGHEID

Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol.
 
Oudere kinderen kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen zijn. In algemene zin streven we naar een begeleiding van 1 begeleider op 8 leerlingen.
 
Wanneer er met auto’s moet worden gereisd, gelden de volgende voorschriften:
 • Chauffeurs gedragen zich in het verkeer op verantwoorde wijze. Zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
 • Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn.
 • Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen.
 • Een driepuntsgordel mag niet als heupgordel gebruikt worden.
 • Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.
 • Voor lange afstanden moeten leerlingen die kleiner dan 135 cm zijn en een maximum gewicht van 36 kilo hebben in principe, zowel voorin als achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger.
 • Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In zo’n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.
 • Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar volstaan met gebruik van de gordel. Dit geldt niet voor de kinderen van de bestuurder zelf.

 

VERTROUWENSPERSOON

Iedereen die bij de scholen van de SPCO Groene Hart betrokken is, kan, indien nodig en gewenst, een klacht indienen. We hanteren hiervoor een klachtenregeling. We zien een klacht als een belangrijk signaal ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Elke klacht nemen we serieus. We hechten aan een zorgvuldige afwikkeling.
 
Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen verbonden aan de SPCO. Deze begeleidt de klager en verwijst zo nodig naar de juiste instanties. Als het niet lukt een klacht intern op te lossen, kunt u de klacht extern neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de SPCO Groene Hart is aangesloten. Daarbij kan de klager zich eveneens laten bijstaan door een van de vertrouwenspersonen.
 
Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart
bijgewerkt: 5 juli 2018

 

Vertrouwenspersoon

Tel.nr.

E-mailadres

Woonplaats

Mevr. R. Otten

06-12959880

r.otten@speelkwartier-woerden.nl

Woerden

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg

0348-460770

wlsmit@planet.nl

Woerden

Dhr. B. Pieters

0172-408415

pietercs@telfort.nl

Woerdense Verlaat

Mevr. E. Eikelenboom-

Zijderlaan

06-44566920

erikazijderlaan@icloud.com

Lopik

Mevr. W.H.M. Oosterom

0348-416674

w.oosterom@maartenskliniek.nl

Woerden

 

Landelijke klachtencommissie
Komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht indienen. Hiervoor zijn de SPCO-scholen aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. U kunt zich ook hierbij laten bijstaan door een van de externe vertrouwenspersonen. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.
 
Adres:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel:(070) 386 16 97
Fax:(070) 302 08 36
 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.

 

MELDCODE EN VERWIJSINDEX

Verwijsindex
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindexmiddennederland.nl.
 
Meldcode
Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Wij werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, dit is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens de code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp voor alle betrokkenen. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wij als school een informatieplicht. Er is geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in principe als instelling altijd eerst contact met u als ouders/verzorgers en het kind zullen opnemen. Wanneer de directie / leerkracht echter inschat dat het noodzakelijk is om ouders en of het kind niet van te voren op de hoogte te brengen is het ook mogelijk dit achteraf te doen.

 

VERZEKERINGEN

Ongevallenverzekering
Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoort.
 
WA-verzekering
Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, kunt u de school aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er op school voldoende maatregelen genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken.
 
Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht.
 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
 
Aanvullende verzekering
In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen kan een aanvullende verzekering dit risico dekken. Het betreft - schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
 • materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats
 
U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren tegen bovengenoemde risico’s via:www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt ongeveer € 29,00 per jaar.
Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl

 

VERZUIM/VERLOF

In geval van ziekte
Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.
 
Wegens godsdienst of levensovertuiging
In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient men dit tijdig op school aan te vragen.
 
Vanwege vakantie
In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling voor uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gebonden. Bij overtreding van deze regels wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld.
Er is een uitzondering, deze is uitsluitend bestemd voor kinderen en ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen. Dit is echter nooit toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 
Vanwege gewichtige omstandigheden
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling van de directeur. Meer over de leerplichtwet kunt u vinden via www.leerplicht.net.
 
Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

 

VIERINGEN

Gedurende het schooljaar wordt een aantal christelijke feesten op school gevierd. We streven er naar per schooljaar één christelijk feest in de kerk te vieren. Komend schooljaar is dat het Kerstfeest. U ontvangt hier via de Nieuwsbrief meer informatie over. Daarnaast wordt er regelmatig een weekopening gehouden met een christelijk karakter. Ook verzorgen de leerlingen zelf een aantal creatieve vieringen, de zogenoemde Margriettheaters. Deze worden zo’n 5 keer per jaar georganiseerd. De leerlingen kunnen elkaar dan een dans, toneelstuk, lied o.i.d. laten zien/horen.

 

VOORSCHOOLSE OPVANG

In samenwerking met KMN Kind & Co bestaat de mogelijkheid tot voorschoolse opvang in ons schoolgebouw (7.30-8.30 uur). In een gezellige sfeer wordt uw kind in een kleine groep opgevangen door deskundige leiding. De aansluiting van opvang op het begin van de schooldag wordt daardoor geoptimaliseerd. Over de kosten en inschrijving wordt u op de hoogte gehouden via onze website.

 

VRAGEN OVER ONDERWIJS

De informatie op de website en in de schoolgids wil antwoord geven op zoveel mogelijk van uw vragen. Wanneer u desondanks informatie mist, kunt u terecht bij de teamleden of de directie.
 
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt bespreken, kunt u stellen aan 5010, de landelijke vraagbaak voor ouders over onderwijs. 5010 biedt een luisterend oor, geeft informatie en advies, en verwijst waar nodig door. De 5010-medewerkers van OUDERS & COO beantwoorden graag uw vragen over christelijk en oecumenisch onderwijs. Telefoon: 0800-5010, kies 1, dan 3 voor christelijk onderwijs. Gratis bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Website: www.ouders-50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die binnen drie schooldagen per e-mail wordt beantwoord.

 

VRIJSTELLINGEN

Bij het trefwoord verzuim is aangegeven wanneer uw kind vrijgesteld is van schoolbezoek. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde onderwijsactiviteiten niet mee kunnen doen. Het gaat hierbij om:
 • lessen bewegingsonderwijs/gymnastiek die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan niet tijdelijke lichamelijke handicap;
 • een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming, waarvan de ouders of verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om voor hen moverende redenen niet deel kan nemen.
In deze gevallen voorziet de school in een alternatief programma dat is toegesneden op de behoeften van het kind. Hierbij maakt de school een keuze uit de volgende mogelijkheden: Indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder normale omstandigheden gevolgd zou worden of hij/zij krijgt een aanbod van leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in het belang van het kind zijn.

 

VULPEN

Ter stimulering van het ontwikkelen van een soepel handschrift wordt in de loop van groep 4 het gebruik van de vulpen geïntroduceerd, daarvoor schrijven de leerlingen met potlood. Op school gebruiken wij een vulpen van een redelijke kwaliteit en blauwe vulpeninkt in patronen die door school worden verstrekt. Als het schrijfgedeelte van de vulpen stuk gaat door onvoorzichtig gebruik dient er een nieuwe voorstukje aangeschaft te worden bij school tegen de kostprijs van circa € 2,00. De leerkracht zal u via een briefje hiervan op de hoogte stellen.

 

WERKENDE OUDERS

Wij stellen het op prijs wanneer u als werkende ouder uw werkadres en (mobiel) telefoonnummer aan ons doorgeeft. In geval van nood wordt met u of uw huisarts contact opgenomen. Let u erop dat deze gegevens up-to-date blijven?

 

ZIEK - ZIE VERZUIM

 

ZINDELIJKHEID

Als uw kind op vierjarige leeftijd op de Margrietschool start, is het wenselijk als het zindelijk is. Mocht uw kind toch per ongeluk in de broek plassen dan hebben wij kleding op school om uw kind te verschonen (eventueel kunt u zelf ook schone kleding in de tas van uw kind doen). De natte kleding geven wij in een plastic tas mee naar huis. Wij verzoeken u de kleding van school, die uw kind draagt, te wassen en schoon aan de leerkracht terug te geven. Mocht uw kind ontlasting in zijn of haar broek hebben dan hebben wij helaas niet de mogelijkheden om uw kind te verschonen. In dat geval nemen wij contact met u op en vragen wij u of u uw kind wilt komen ophalen om het te verschonen. Uiteraard mag uw kind daarna gewoon weer naar school toe komen. Bent u zelf niet in de gelegenheid om dit te doen, dan vragen wij u ons een noodadres door te geven.