Schoolraad

Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoogpartner voor de school. De schoolraad en de directeur bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de Stichtingsraad. De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op stichtingsniveau met de leden van het College van Bestuur.

Graag willen wij als leden van de Schoolraad (SR) van de Margrietschool kort uitleggen welke taken de SR heeft en wat wij doen.

Aan iedere SPCO-school zijn ouders naast de MR en OR vertegenwoordigd in de SR. De SR bestaat uit vier ouders en fungeert als klankbord en dialoogpartner voor de directie van de school.

De kerntaken van de SR liggen bij:

  • Het bewaken van de christelijke identiteit van de school
  • De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt
  • De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. opvoeding en onderwijs.

Om van alle drie deze onderwerpen een concreet voorbeeld te geven, heeft de SR het afgelopen jaar met de directie gesproken over (1) de zichtbaarheid van de christelijke identiteit van de school in de wijk, (2) meegewerkt aan het vertalen van het Schoolmeerjarenplan naar een Schooljaarplan en (3) ouderparticipatie.

Daarnaast is de SR betrokken bij de aanname van nieuw personeel, neemt deel aan stuurgroepen en organiseert jaarlijks met het team de schooljaaropening. Eén lid van de SR wordt afgevaardigd in de overkoepelende Stichtingsraad. Die het overlegorgaan is van het College van Bestuur. Het feit dat de SPCO behalve de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden ook schoolraden en een stichtingsraad kent, laat zien dat de ouderbetrokkenheid groot is.

De SR vergadert 3x per jaar met de directie tijdens schooltijden en kent daarnaast ter voorbereiding haar eigen overlegmomenten in de avonduren.

Leden van de SR worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Zij worden gekozen uit ouders die uit overtuiging de grondslag en doelen van de SPCO onderschrijven. Wanneer er vacatures zijn en er zich meerdere kandidaten aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan zal een verkiezing worden uitgeschreven.

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met de Schoolraad.