School en omgeving

Contacten

Het spreekt voor zichzelf dat onze school contacten heeft met andere scholen en instellingen. We hebben regelmatig contact met de andere basisscholen in Snel en Polanen en in de gemeente Woerden. Hier gaat het met name om het maken van afspraken over ontwikkelingen binnen onze scholen, het vakantierooster, gymnastiekroosters, regelingen die voor alle scholen gelden en over buitenschoolse opvang. Daarnaast is er intensief contact met de organisaties voor buitenschoolse opvang en de Gemeente Woerden over de locaties, organisatie, wachtlijsten en onderlinge afstemming.

Speciale school voor basisonderwijs

Er is uiteraard overleg indien leerlingen moeten worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Hoewel we terughoudend zijn ten aanzien van het verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs, is er in het kader van WSNS veelvuldig overleg binnen ons samenwerkingsverband. De Keerkring is binnen ons samenwerkingsverband de school voor speciaal onderwijs. Ook met de scholen waar geïndiceerde leerlingen bij ons op school begeleiding van ontvangen is regelmatig overleg.

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland

Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces

wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling begeleiden. In groep 2 van de basisschool wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de jeugdarts (schoolarts) en in groep 6 door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijken zij de groei van uw kind, bespreken met u de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en testen zo nodig het gezichtsvermogen en het gehoor. Over het algemeen worden deze onderzoeken gedaan in de vestiging van de GGD aan de Van Loonstraat in Woerden.

Ook als uw kind niet in groep 2 of groep 6 zit, kunt u contact opnemen met de GGD. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. U kunt de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de logopedist bereiken via www.ggdmn.nl

Schoolbegeleidingsdienst

Onze school is aangesloten bij de SBD Midden-Holland en Rijnstreek. De schoolbegeleidingsdienst heeft onderwijsadviseurs in dienst (onderwijskundigen, organisatiedeskundigen, psychologen en orthopedagogen). Zij adviseren en/of begeleiden ons bij onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling. Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. Er is een contract waarin de begeleidingsafspraken staan. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Naast begeleiding van deze dienst maken we incidenteel ook gebruik van de kennis andere aanbieders.

Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op onze scholen. Er is een jaarlijks toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en een vierjaarlijks toezicht dat erg uitgebreid is. Wat de inspectie van de scholen vindt is openbaar. U kunt de rapporten raadplegen via www.onderwijsinspectie.nl.

De inspectie kent ook een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Hier kan een ieder terecht met klachten over seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Het meldpunt is telefonisch tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief bereikbaar onder telefoonnummer 0900 - 1113111.

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden vervult een belangrijke rol bij het toekennen van financiële middelen. Met name als het gaat om het externe onderhoud van de school en de zorg voor voldoende lokaalruimte. Dit is voor de Margrietschool natuurlijk een dynamisch gegeven. De ontwikkeling van bijvoorbeeld Waterrijk kunt u ook volgen via www.woerden.nl

Omwonenden

Wanneer daar reden toe is worden de bewoners ingelicht over activiteiten in of rond de school. Wanneer het gaat om vandalisme en veiligheid hebben de buurt en de school een gemeenschappelijk belang en kunnen wij elkaar tot steun zijn.

Kerk

De commissie ‘kerk en school’ organiseert jaarlijks een aantal zgn. ‘scholendiensten’. Onze school is ongeveer één keer in de anderhalf jaar aan de beurt om een bijdrage aan de inhoud van de dienst te verzorgen. De diensten gaan uit van de Protestantse Kerk in Nederland.