Relatie ouders en school

Wij willen school zijn mèt anderen. Wij willen met ons onderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Maar dat kunnen we en willen we niet alleen doen; daar hebben we anderen bij nodig. Ouders/verzorgers zien wij hierbij als onze eerste partners. Verder zijn medewerkers van andere instanties als het peuterwerk, de tussenschoolse opvang, de kinderopvang, de hulpverlening, andere scholen en sportverenigingen onze bondgenoten. Wij stellen de mening van anderen over onze school zeer op prijs. Zij houden ons een spiegel voor en geven ons de gelegenheid het beleid te versterken dan wel bij te stellen.

Communicatie

Om het idee van ‘samen school maken’ te realiseren is het belangrijk goed te communiceren op basis van wederzijds respect.

Gesprekken

Voor een gesprek tussen ouders en leerkracht kan het initiatief van beide kanten komen. Dan wordt er een afspraak gemaakt. Als ouder kunt u na schooltijd even de school binnenlopen of telefonisch contact opnemen met de leerkracht. De momenten voor schooltijd zijn minder geschikt voor het zoeken van contact. De leerkracht neemt contact met u op zodra uw kind speciaal begeleid gaat worden en/of er nader onderzoek dient plaats te vinden. Bij oudergesprekken kan ook de intern begeleider van de school aanwezig zijn.

Andere contactmogelijkheden:

  • De overdrachtsgesprekken in de eerste weken van het nieuwe schooljaar en de informatie-avond aan het begin van het nieuwe schooljaar;
  • Huisbezoek: alle nieuwe gezinnen op de Margrietschool zullen worden bezocht door een leerkracht. Uiteraard is dit in overleg ook mogelijk voor leerlingen die al langer op school zitten;
  • De tien-minutengesprekken n.a.v. het rapport: alle groepen 2x per jaar.
  • De inloopmomenten (5x per jaar); de inloopmiddagen zijn mèt de kinderen, de inloopavonden zijn zonder kinderen. Als u de leerkracht dan wilt spreken over de vorderingen van uw kind(eren) kan dat via een intekenlijst nadat het inloopmoment is afgelopen;
  • Ook stellen wij de school een ochtend open zodat u mee kunt kijken als er lesgegeven wordt.
  • Informatie in de Nieuwsbrief van de school (deze verschijnt in de regel eens per 14 dagen. U kunt u hiervoor aanmelden via de website) en berichten op onze website www.margrietschoolwoerden.nl;
  • Informatie in brieven / circulaires over een bepaald onderwerp (incidenteel);
  • Informatie op de prikborden (hoofdingang Alpenstraat en bij de ingang van de Oeralstraat);
  • U als ouder bent natuurlijk altijd welkom om vragen over uw kind(eren) te stellen aan de groepsleerkracht of aan de intern begeleider. U kunt dan het beste na schooltijd komen. Of een aparte afspraak maken.

Ouderparticipatie

Vanuit onze visie van partnerschap verwachten wij van u dat u ook regelmatig een actieve bijdrage levert aan de school. Om ons onderwijs goed te organiseren is betrokkenheid van ouders bij activiteiten onmisbaar. Er vinden diverse activiteiten in en buiten onze school plaats, waarbij ouders een rol kunnen spelen zoals: projecten, vieringen, feesten, tussenschoolse opvang, sportdagen, schoolreis, excursies, culturele activiteiten, afscheid kinderen van groep 8, boekenweek, oud-papier acties, kerst- en paasvieringen enz. Vaak worden dit soort activiteiten in organisatorische zin gecoördineerd door de groepsouders van een groep. Zij kunnen u dan ook benaderen om een beroep op u te doen in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Indien nodig wordt u van tevoren natuurlijk goed geïnstrueerd.