Passend onderwijs


Soms is het nodig om het onderwijsleerproces van een leerling nog meer aan te passen. Een nauwe samenwerking tussen het samenwerkingsverband (Passenderwijs) en het reguliere basisonderwijs is hierbij noodzakelijk. In het samenwerkingsverband (Passenderwijs) participeren basisscholen uit Woerden en scholen uit de regio. Deze samenwerking wordt passend onderwijs genoemd.

 

Specifieke zorg

Als er specifieke zorg nodig is voor een leerling wordt deze aangemeld bij het Loket van het samenwerkingsverband. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Voorafgaand hieraan vullen wij in samenwerking met de ouders een groeidocument in. Bij het Loket wordt besproken welke vorm van expertise passend is bij de onderwijsbehoefte van deze leerling. Indien nodig wordt er een arrangement in de vorm van begeleiding door een specialist en/of extra middelen toegekend. 

 

Aanmelden bij Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs

Pas nadat er passende zorg is verleend aan een leerling in overleg met Passenderwijs en deze zorg niet toereikend blijkt kan besloten worden dat een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs beter past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De  aanmelding voor een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs gebeurt dus altijd in goed overleg met de zorgcoördinator van Passenderwijs én met de school.

Na aanmelding moet de Centrale toekenningscommissie (CTC) een beschikking afgeven. Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing van de CTC, kunnen zij bezwaar aantekenen bij deze commissie en daarna eventueel nog in beroep gaan bij de rechter. Dat kan door een herzieningsverzoek in te dienen. Ouders moeten dan de gelegenheid krijgen om gehoord te worden en te vertellen waarom zij deze school voor hun kind het beste vinden. Ouders hebben ook het recht om alle rapporten en adviezen in te zien.