Passend onderwijs en het schoolondersteuningsplan


Vanuit de wet op het Passend onderwijs die vanaf augustus 2014 van kracht is gegaan heeft iedere bestuur zorgplicht. Dit betekent dat het bestuur de plicht heeft de leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te geven binnen het onderwijs. Om dit op een goede manier te realiseren werkt het bestuur werkt nauw samen met het samenwerkingsverband (Passenderwijs). Daarnaast zijn de scholen verplicht een ondersteuningsplan te hebben. In dit schoolondersteuningsplan wordt het zorgaanbod van de school omschreven. Binnen dit zorgaanbod wordt er een onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school.

 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning wordt datgene verstaan wat op de school in de basisstructuur aanwezig is om dit aanbod mogelijk te maken. Het grootste deel van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.

 

Extra ondersteuning

Het extra ondersteuningsaanbod van de school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het extra ondersteuningsprofiel wordt omschreven in termen van onderwijsbehoefte. In een aantal situaties zal de school extra middelen nodig hebben bij het bieden van dit extra ondersteuningsaanbod. Hiervoor kan de school gebruik maken van de arrangementen die Passenderwijs (het samenwerkingsverband) biedt.

 

Schoolondersteuningsplan

In de publieksversie van het schoolondersteuningsplan van de Margrietschool wordt een beschrijving gegeven van het basis- en extra ondersteuningsaanbod. Ook zijn de randvoorwaarden van het aanbod en de communicatie met ouders hierin opgenomen. Deze publieksversie is te downloaden via de website van de school. Wanneer u het volledige schoolondersteuningsplan wenst in te zien dan stellen we het op prijs wanneer u daarvoor een afspraak maakt met de directie. Zij kunnen u voorzien van de nodige uitleg.