Ouders en de SPCO

Ouders zijn de belangrijkste belanghebbenden bij de school. Voor ouders zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij het onderwijs. Op schoolniveau zijn er:

Ouderraden/activiteitencommissies

Zij zijn vooral in praktische zin de school behulpzaam met het verrichten van ondersteuning in de scholen t.b.v. de kinderen en de leerkrachten. Zij vormen een onmisbaar element in de organisatie en de begeleiding van de vele extra activiteiten

Schoolraden

Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoogpartner voor de directeur van de school. Ouders kunnen zitting hebben in de schoolraad als zij de grondslag en de doelen van de SPCO Groene Hart onderschrijven. De schoolraad en de directeur bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de Stichtingsraad. De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op stichtingsniveau met de leden van het College van Bestuur.

Medezeggenschapsraden

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke taak. De raad behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen.

 

Op stichtingsniveau:

De Raad van Toezicht 

In dit orgaan zijn ouders vertegenwoordigd, maar ook personen die geen binding hebben met de scholen. Zij houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur die het uiteindelijk bevoegd gezag voert over de twaalf scholen van de stichting.

De Stichtingsraad bestaat uit door de schoolraden voorgedragen ouders. Zij vormt een belangrijke dialoogpartner voor de leden van het College van Bestuur. Daarnaast speelt de Stichtingsraad een rol in de werving en selectie voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.