Het ontstaan van de SPCO Groene Hart

Deze nog jonge stichting ontstond 1 januari 2002 uit de samenvoeging van zes schoolbesturen:

  • De Vereniging “Scholen met de Bijbel” te Harmelen;
  • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Linschoten;
  • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lopik;
  • De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs voor Montfoort en Omstreken;
  • De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden;
  • De “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Nieuwerbrug en omgeving” .

Een aantal van deze verenigingen was reeds op leeftijd. De Woerdense VCSW bijv. bestond 121 jaar toen ze werd opgeheven. Nog ouder was de Nieuwerbrugse vereniging: deze werd opgericht 15 febr. 1867 en was bijna 138 jaar oud! Aan de SPCO ligt dus een lange Protestants-Christelijke traditie ten grondslag. Die traditie houden we springlevend. Aan de ene kant zijn we zuinig op normen en waarden die ons vanuit het verleden werden aangereikt, anderzijds zijn vernieuwing en kwaliteitszorg actuele begrippen in ons onderwijs.

Onze christelijke identiteit blijkt o.a. uit:

  • een op de Bijbel geïnspireerde visie op kinderen;
  • het dagelijkse gebed, diverse soorten liederen en de aloude Bijbelse verhalen;
  • contacten met de plaatselijke kerken.
  • “Vanuit de traditie dynamisch!”

Christelijke scholen worden vanwege deze kenmerken wel eens als behoudend gekwalificeerd. Niets is minder waar. Juist vanuit het evangelie worden we voortdurend aangezet tot bezinning en vernieuwing. Onze scholen zijn vanuit hun traditie dynamisch! Zo zijn we, in samenwerking met Rooms-Katholiek en openbaar onderwijs, voortdurend bezig scholen in onze regio breder in te richten, zodat er meer mogelijkheden ontstaan bij het organiseren van voor- en naschoolse opvang van kinderen. Er wordt geïnvesteerd in informatietechnologie. Kinderen vinden het heel gewoon dat de computer een belangrijke rol speelt in het alledaagse schoolleven. Voortdurend wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hierbij vinden we het van belang dat we niet alleen intern meten of we onze doelen halen; ook de mening van ouders wordt gepeild.

In dit alles hebben de SPCO-scholen elk een duidelijke eigen cultuur. De manier waarop met leerlingen wordt omgegaan, de inrichting van de gebouwen en de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, zorgen per school voor verschillen in leef- en leerwijze. Deze cultuurverschillen maken van de SPCO-scholen een veelzijdige organisatie.