Onderwijs

Binnen het leerstofjaargroepensysteem dat wij hanteren, willen wij leerlingen uitdagen en motiveren om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij de belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk. Binnen ons onderwijs gaan wij er namelijk vanuit dat het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat dat met het leren wordt behaald. Binnen de 8 jaren onderwijs streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij de leerling lesstof aangeboden krijgt die passend is bij zijn onderwijsbehoefte.

Kerndoelen en referentieniveaus

We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het onderwijs aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zicht te ontwikkelen. Kerndoelen zijn tot heden om de vijf jaar beschreven en liggen vast in de wet.

De activiteiten en de methoden in de school zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren. De kerndoelen gaan niet alleen over basale vakken als taal en rekenen, maar ook over vormingsgebieden als cultuur, wereldorientatie en burgerschap.

Het nadeel van het gebruik van kerndoelen is dat niet altijd duidelijk is op welk beheersingsniveau leerlingen zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen zouden moeten maken. Voor leraren ontbreken heldere en concrete criteria die zij kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. In de praktijk leidt dit ertoe dat scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen binnen krijgen met grote verschillen in beheersing van de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen.

Hierdoor is behoefte ontstaan aan een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud en het objectief vaststellen van het bereikte beheersingsniveau voor een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs. Om dat te bereiken zijn de zogenaamde referentieniveaus ontwikkeld. De referentieniveaus 1F en 1S beschrijven wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan (bijvoorbeeld eind groep 8) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het gaat bij de referentieniveaus dus niet om een aanbodverplichting voor de leraar, maar om een opbrengstverplichting voor de leerling. Ook de referentieniveaus zijn bij wet vastgelegd.

Op school hanteren we dus naast de kerndoelen ook de referentieniveaus.

Werken aan kwaliteit

In 2010-2011 heeft het team van de Margrietschool zich gebogen over de ontwikkeling van de school voor de komende jaren. Wie zijn we en waar staan we voor is dan een van de eerste vragen die die je stelt. Het heeft geleid tot een schoolplan onder de titel 'Samen Groeien Bloeien'.

Samen met het motto: "experience our passion for quality" willen we hiermee aangeven dat onderwijs voor ons meer is dan gewoon ons werk doen. Passie voor het kind, dat groeit en zich verder ontwikkelt en het daarbij gericht zijn op een hoge kwaliteit is voor ons van groot belang.

Dat blijkt wel uit de mooie resultaten die Margrietkinderen gemiddeld genomen behalen; al jarenlang! Het spreekt voor zich dat dit ook voor de komende jaren een grote ambitie blijft!

Het nieuwe schoolplan (download) geldt voor de periode 2011 t/m 2015. Jaarlijks evalueren we de voornemens en stellen we prioriteiten vanuit dit schoolplan. We werken dit concreet uit in jaardeelplannen.

Organisatie van de school

Onze school is, in algemene zin, toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Gedurende deze acht jaren is een leerling in staat de basisschool te doorlopen. Elke jaargroep heeft zijn leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar tot jaar op elkaar aan. Dit noemen we het ‘leerstofjaargroepensysteem’.

Alles wat de kinderen wordt aangeleerd en de manier waarop zij in hun ontwikkeling worden begeleid, staat in het schoolplan. Daarin is ook te vinden hoe de verandering over de acht jaargroepen is, zodat er per jaargroep een goede aansluiting is en er één ononderbroken lijn gevolgd wordt. Een cursusjaar begint in augustus of september en eindigt in juni of juli.

Aansturing van de school

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. Op de Margrietschool bestaat de directie uit de directeur (Marjan Tomassen) en een adjunct-directeur (Wilma Koetsier). Samen met het team wordt er gewerkt aan modern en kwalitatief goed onderwijs dat recht doet aan de uitgangspunten van de school. Marjan Tomassen is het aanspreekpunt op locatie Oeralstraat, Wilma Koetsier aan de Alpenstraat.

Zorgcoordinatoren

Een belangrijke plaats in de school wordt ingenomen door de zorgcoordinatoren. De belangrijkste taak van het zorgteam is om leraren te ondersteunen bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en zorg zo veel als mogelijk te realiseren. Wilma Koetsier stuurt vanuit de directie de zorgcoordinatoren aan. Meer informatie over leerlingenzorg vindt u hier

Kader

Om te komen tot een soepele organisatie binnen onze school zijn er verschillende ondersteunende taken. Voor organisatorische zaken zijn er 2 bouwcoördinatoren:

  • Karlijn van der Burg voor de groepen 1 t/m 4 aan de Alpenstraat (onder- en middenbouw)
  • Jan Vroege voor de groepen 5 t/m 8 aan de Oeralstraat (bovenbouw)

Voor de leerkrachten, maar ook voor u als ouder, kunnen zij het aanspreekpunt zijn voor organisatorische zaken die met de bouwen te maken hebben. Samen met de directie vormen zij het kader van de school.

Groepsgrootte

Op de Margrietschool hanteren wij geen limiet m.b.t. groepsgrootte. Dit betekent echter niet dat het aantal leerlingen per groep oneindig is! Wij bepalen onze formatie op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal leerlingen dat volgens de prognose dat schooljaar instroomt. Het is voor ons van groot belang dat deze prognose klopt en om dat kracht bij te zetten wordt, ook in samenwerking met de andere basisscholen in Snel en Polanen, de regel dat u uw kind maar op 1 school mag inschrijven streng gehanteerd. De indeling van de groepen in dit schooljaar vindt u in de overzichten op de website. De totale lerarenformatie is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school. Elk cursusjaar, op 1 oktober, worden de leerlingen volgens overheidsregels geteld. Combinatiegroepen kunnen gevormd worden voor een gedeelte van de week of voor de hele week. Dit schooljaar heeft de Margrietschool geen combinatiegroepen en is de gemiddelde groepsgrootte op de eerste schooldag 25,2 leerlingen. (exclusief instroomgroepen is dit 26,5). Dit ondanks bezuinigingen van de overheid, die ook de Margrietschool niet gespaard zijn gebleven. Het heeft vooral te maken met de wijze waarop wij de school hebben georganiseerd.

Normaal gesproken zal de onderlinge groepsgrootte niet veel verschillen te zien geven. Het kan echter gebeuren dat het aantal leerlingen binnen een bepaalde leeftijdsgroep veel groter wordt dan voorzien. Er kan bijvoorbeeld op deze wijze een combinatiegroep ontstaan om een te grote jaargroep te verkleinen. Het kan ook dat er van één grote jaargroep twee of drie parallelgroepen gemaakt wordt.

Ook starten we dit schooljaar weer met een instroomgroep en is de verwachting dat er aan het eind van het schooljaar 2 goed gevulde instroomgroepen zijn aan de Alpenstraat !

Leermethoden

Groep 1 & 2

De activiteiten in de groepen 1 en 2 kenmerken zich door ‘spelen’. Daarbij doen de leerlingen ervaringen op die de basis vormen voor hun verdere loopbaan op de basisschool.

Naar aanleiding van een thema (bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘de dokter’, ‘lente’ etc.) begeleiden wij de leerlingen en laten wij ze ervaringen opdoen.

Groep 3 & 4

In groep 3 & 4 wordt ook regelmatig met een thema gewerkt. In deze groep zijn de belangrijkste activiteiten:

Taal: in groep 3 en 4 wordt voortgebouwd op de ontwikkeling van de jonge kinderen in de groepen 1 en 2. De leerlingen in groep 3 houden zich intensief met leren lezen bezig. In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden, hoewel de inhoudelijke koppeling vanzelfsprekend blijft bestaan.

Rekenen: er wordt een begin gemaakt met het vak rekenen. In groep 3 en 4 werken de leerlingen regelmatig met concreet materiaal, bijvoorbeeld blokjes. Zo ontstaat het inzicht in getallen.

Ook in groep 3 hechten wij waarde aan spelen. Daarom zijn er ook in deze lokalen verschillende speelhoeken. In groep 4 wordt het spelen in de klas langzaam afgebouwd en gaat ‘spelen’ steeds meer plaats maken voor ‘samenwerken’.

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 ontwikkelen de leerlingen zich verder in de basisactiviteiten: lezen, taal, schrijven en rekenen. Er wordt binnen de lesstof steeds meer nadruk gelegd op inzicht en gestreefd naar meer zelfstandigheid. Daarnaast maken de kinderen kennis met een aantal nieuwe vakken. In groep 5 t/m 8 wordt ook Engels gegeven. De kinderen uit de bovenbouwgroepen werken niet alleen op school. Aan de hand van de gegeven lesstof krijgen de leerlingen opdrachten mee, die thuis geleerd of verwerkt moeten worden. Aan het eind van de basisschool komen natuurlijk activiteiten aan bod met een afsluitend karakter zoals het schoolkamp (aan het begin van het schooljaar) en de musical (aan het einde van het schooljaar)