Meer of hoogbegaafdenbeleid


Op de Margrietschool is ieder kind uniek en heeft elk kind recht op een eigen groei en ontwikkeling. Ieder kind groeit van een leerstofaanbod passend bij de ontwikkeling en het leervermogen en ieder kind heeft recht op een uitdagende leeromgeving. Vanuit deze visie krijgt het onderwijs aan de (hoog) begaafde leerlingen van de school een plek die past bij de zorgstructuur van de school. Dit betekent dat deze leerlingen onderwijs krijgen binnen de kaders van het handelingsgericht werken en uitgedaagd worden op hun eigen niveau.

 

Het beleid:

Om aan de onderwijsbehoefte van de (hoog)begaafde leerlingen op de Margrietschool tegemoet te komen heeft de school een passend beleid voor ontwikkeld. Hierin komen alle aspecten die van toepassing zijn op het omgaan met de (hoog)begaafde leerlingen op de school aan de orde, zoals de manier waarop er invulling gegeven wordt aan het onderwijs aan de (hoog)begaafde leerlingen binnen de groepen. Binnen de verschillende vakken wordt het aanbod van de (hoog)begaafde leerling aangepast (passend bij het niveau van de leerling). Door het compacten van de basisstof komt er tijd vrij om te werken met verrijkingsmaterialen. De keuze van deze materialen wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Dit geldt ook voor de keuze van de verrijkingsmaterialen. Het compacten gaat volgens de richtlijnen van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH).

 

U!TD@GING

Leerlingen die onderwijs volgen op de 2e leerlijn komen naast het compacten en verrijken binnen de groep in aanmerking voor de U!TD@GING. Dit wordt buiten de groep gegeven en verzorgd door de remedial teacher. De U!TD@GING wordt in een klein groepje gegeven. Binnen de U!TD@GING is er aandacht voor de, in een kindgesprek geformuleerde, hulpvraag van de leerling. Daarnaast wordt er binnen de U!TD@GING ook aandacht besteed aan het filosoferen.

 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:

Bij jonge kinderen wordt nog niet over (hoog)begaafdheid gesproken maar over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij krijgen binnen de groep extra uitdaging aangeboden op.

 

Voor wie is het beleid bedoeld:

Binnen het beleid wordt er een onderscheid gemaakt in 3 (doel)groepen:

  • Plusleerlingen: Dit zijn leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. Zij maken hun werk goed en zij hebben evt. minder oefenstof nodig.

  • Begaafde leerlingen: Dit zijn de leerlingen die ook wel hoog-intelligent worden genoemd. Deze leerlingen hebben minder oefenstof/herhaling nodig. Ook kunnen zij extra uitdaging aan.

  • Hoogbegaafde leerlingen: Deze leerlingen hebben nauwelijks oefenstof/herhaling nodig. Zij moeten uitgedaagd worden

 

Wanneer is er sprake van hoogbegaafdheid bij een kind:

De (hoog)begaafde leerlingen binnen de school worden op verschillende manieren gesignaleerd. In de eerste plaats is de informatie van de ouders van groot belang. Als ouders merken dat hun kind sneller is qua ontwikkeling dan een gemiddeld ander kind dan is het belangrijk dit met de leerkracht te bespreken op het moment dat het kind op school gaat starten.

Als ouders en/of de leerkrachten tijdens de schoolloopbaan van een kind merken dat een kind meer aan kan, hoge resultaten haalt en/of er sprake is van kenmerken die bij begaafdheid voorkomen is het ook van belang het gesprek met de leerkracht (en evt. de intern begeleider) aan te gaan.

 

Daarnaast maakt de school gebruik van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH). Dit protocol bestaat uit signalerings- en diagnostiseringslijsten.

 

Mocht er sprake zijn van een vermoeden van hoogbegaafdheid dan zal de leerkracht en/of de intern begeleider in overleg met de ouders de vervolgstappen bespreken. De vervolgstappen kunnen zijn:

  • advies/diagnose bij een orthopedagoog

  • handelingsadviezen volgen vanuit DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid)

 

Wat/materialen

De Margrietschool beschikt over een groot aanbod van verrijkingsmaterialen voor (hoog)begaafde leerlingen. De materialen zijn onderverdeeld per vakgebied (taal, rekenen en wereldoriëntatie). Iedere groep beschikt over een basismap met daarin een materialenoverzicht. De materialen zijn per doelgroep onderverdeeld. Naast de materialen die in de groep worden gebruikt zijn er nog veel (spel)materialen die in de vrije situaties of tijdens de RT gebruikt kunnen worden.

 

Contact met ouders

Als er sprake is van (een vermoeden) van (hoog)begaafdheid bij een kind dan is het van belang om als school en ouders goed in gesprek te gaan en te blijven over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Iedere kind is uniek en iedere (hoog)begaafde leerling heeft een eigen aanpak nodig. Binnen het beleid is opgenomen hoe het oudercontact wordt vormgegeven.

 

Bovenschoolse plusklas

Binnen de SPCO is er een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen krijgen hier 1 dag per week les van een gespecialiseerde leerkracht. Het onderwijs is afgestemd op het niveau van de leerlingen en richt zich vooral op het onderzoekend en ontdekkend leren. Voor deze plusklas gelden specifieke toelatingscriteria. De bovenschoolseplusklas is in schooljaar 2018-2019 op woensdag in de Margrietschool.