Medezeggenschapsraad

De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het jaarplan, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten.

De MR heeft twee rechten:

1. Instemmingsrecht
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

2. Adviesrecht
Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
 
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op de website van de WMS vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen. De MR brengt in het najaar een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage in de school en zijn te vinden op de website van de school. Ook kunt u deze opvragen bij de secretaris van de MR of via het contactformulier.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Het bestuur van SPCO Groene Hart heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. De raad behartigt de gemeenschappelijke en bovenschoolse belangen van de ouders en het personeel van de 12 bij de SPCO aangesloten basisscholen. Net als de MR heeft de GMR instemmings- en adviesrecht. Per onderwerp is vastgesteld welk recht van toepassing is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar teamleden en ouders.

Onderwerpen waar de GMR over mee praat zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, de ouderbijdrage, de bestuurlijke samenwerkingsverbanden, het bovenschools formatieplan, de nieuwe managementstructuur en het arbeidsomstandighedenbeleid (arbo). De vergaderingen van de GMR zijn niet openbaar. Contact met ouders en teamleden verloopt via de GMR-vertegenwoordigers in de eigen MR.