Medewerkers

De kwaliteit van ons onderwijs heeft ook alles te maken met de kwaliteit van onze leerkrachten, daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. De kennis en vaardigheden van onze leerkrachten worden regelmatig bijgeschaafd en opgefrist d.m.v. nascholing. Ieder jaar stellen wij het nascholingsplan op. Hierin staat op welke gebieden wij als team onszelf verder bekwamen. Daarnaast werken onze leerkrachten heel bewust aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling m.b.v. persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Benoeming van leerkrachten

Het benoemen van nieuwe leerkrachten is formeel een verantwoordelijkheid van het bestuur van de SPCO. De Medezeggenschapsraad, de Adviesraad en de directie zijn echter gemandateerd een benoemingsadviescommissie in te richten, kandidaten te werven en selecteren en een voordracht te doen. Het spreekt voor zichzelf dat we ten aanzien van werving en selectie van nieuwe leerkrachten zorgvuldig te werk gaan. Naast vakbekwaamheid van leerkrachten speelt de vraag of iemand een positief christelijke levenshouding heeft een grote rol. Nieuwe leerkrachten komen in dienst van de SPCO. Ze zijn in principe inzetbaar op alle scholen van onze stichting. Als door terugloop van het leerlingenaantal leerkrachten op een school weg moeten, dan kunnen ze op scholen waar wel ruimte is herplaatst worden. We zijn ons ervan bewust dat we leerkrachten moeten aanstellen die flexibel zijn. Daarom kan bij de benoeming van nieuwe collega’s de specifieke schoolcultuur hooguit een ondergeschikte rol spelen.

Fulltime/parttime

Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen werkt en daarmee de enige leraar van een groep is. Vrijwel alle groepen hebben te maken met meer dan één meester of juf. We proberen te voorkomen dat uw kind met meer dan twee verschillende leerkrachten te maken krijgt. Leerkrachten die samen de zorg voor een groep hebben, houden elkaar goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt. Dit gebeurt door intensief overleg en een logboek. In principe is de leerkracht die de meeste uren lesgeeft in de groep eindverantwoordelijk.

Ziekte en afwezigheid van leerkrachten

Met veel scholen in de regio maken wij gebruik van een invalpool. Bij afwezigheid kunnen deze collega’s ingeschakeld worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen worden gecombineerd of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden.

Onderwijs en opleiding

Om invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van toekomstige leerkrachten hebben wij ervoor gekozen om opleidingsschool te zijn. Op de Margrietschool worden dus aspirant leerkrachten in de gelegenheid gesteld om hun beroep in de praktijk te leren. Dit proces wordt gecoördineerd door de interne coördinator opleiden (ICO). Onze leerkrachten zijn als mentor nauw bij het ontwikkelingsproces van een student betrokken. Het spreekt voor zichzelf dat hierover vooraf de nodige afspraken worden gemaakt, want het lesprogramma en het pedagogisch klimaat in een groep mogen niet onder dit ‘opleiden in de school’ lijden. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep. Enthousiaste reacties van kinderen geven aan dat de inzet van studenten niet alleen door leerkrachten (extra handen in de klas) gewaardeerd wordt. Wij onderhouden contacten met diverse HBO-en MBO-scholen waaronder de Marnix Academie in Utrecht, de Christelijke Hogeschool Ede en het ROC Hoogsticht in Utrecht. Elk schooljaar komen er dus verschillende studenten de school in. Eerste jaars studenten zijn vooral bezig met de ontwikkeling van hun lesgevende kwaliteiten. Tweede en derde jaars worden ook ingezet bij andere zaken binnen de school. De vierde jaars studenten kunnen zelfstandig een groep bemensen en draaien mee als volwaardige leerkrachten. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer er studenten op school zijn en in welke klas ze komen.