Kind en school

Wij willen een plezierige en veilige school zijn waar kinderen zich geaccepteerd en geborgen voelen. Iedereen is uniek! Dit betekent dat wij - naast het geven van goed onderwijs - het belangrijk vinden om kinderen waarden en normen bij te brengen. Deze waarden en normen ontlenen wij aan de Bijbel. Wij willen de kinderen begeleiden in een veilig schoolklimaat waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Dit vraagt om acceptatie van elkaar en om het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, zelfbewustheid, assertiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Om dit te bewerkstelligen is een goede sfeer belangrijk. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat op school. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij. Ook op sociaal gebied streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij de leerling lesstof aangeboden krijgt die passend is bij zijn ontwikkelingsfase.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Op de Margrietschool zijn wij er op gericht spelenderwijs de kinderen kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen waardoor ze bewust worden van hun sociale gedrag. Zo leren we kinderen bijvoorbeeld hoe ze op een goede manier contact kunnen maken met anderen of hoe je een compliment geeft en hoe het voelt om er een te krijgen. Om dit te bereiken hanteren wij dagelijks de bijbelse principes (je naasten lief hebben, eerlijk zijn, schuld kunnen bekennen, vergeving kunnen vragen èn geven etc.) en wekelijks de methode Leefstijl. Binnen deze methode bestaat lesstof die op praktijksituaties inspeelt zodat we kunnen streven naar kinderen die vol zelfvertrouwen zijn en een positief zelfbeeld hebben (zie ook www.leefstijl.nl).

Helaas sluiten we met het hanteren van deze methode het pesten van kinderen niet helemaal uit. Om zo snel en zo goed mogelijk in te kunnen spelen op pestgedrag is er een pestprotocol ontwikkeld. In het pestprotocol staat centraal dat bij het signaleren van pestgedrag leerkrachten en ouders dit serieus nemen en direct contact zoeken met de betrokkenen.

Uitgangspunten

Naast de lesmethode en het pestprotocol werken we met een aantal uitgangspunten om onze pedagogische doelen te bewerkstelligen:

Ouders die hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen, moeten er op kunnen rekenen dat ze goed worden geïnformeerd. De leerkracht zien wij als de begeleider van de groep, naast de ‘onderwijskundige coach’ is hij ook de mentor. Hij zal u informeren en u kunt bij hem informatie op sociaal en cognitief gebied inwinnen over uw kind.

Wij hanteren een aantal schoolregels (zie D-gedeelte) die wij in samenspraak met de leerlingen hebben vastgesteld. Om deze regels onszelf goed eigen te maken werken we met ‘een regel van de week’. Pestgedrag willen we te allen tijde voorkomen. Als wij constateren dat uw kind pest of gepest wordt zullen wij direct contact opnemen met u. Omgekeerd verwachten wij dit ook van u.

Regelmatig houden de onderbouw (groepen 1 & 2), de middenbouw (groepen 3 & 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) op maandag(morgen) een weekopening. De groepen komen dan bijeen in de hal. Eén van de leerkrachten houdt een inleiding op de te volgen godsdienstlessen van de komende week door bijvoorbeeld het vertellen van een verhaal of het uitspelen van een toneelstukje. De kinderen zijn hierbij actief betrokken. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is de verbondenheid met ons christelijk geloof. We zingen en bidden met elkaar en hebben aandacht voor de regel van de week.