Christelijke school / PBS en Leefstijl

Christelijke school

Wij beschouwen het onderwijs aan kinderen als een belangrijk deel van de opvoeding. In de dagelijkse schoolpraktijk willen we hier dan ook vorm aan geven door kinderen te laten zien wat het betekent om Christen te zijn. Dat we op aarde zijn om in dienst van God te leven en te beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben voor de schepping en voor elkaar. Wij doen dat door de kinderen aan de hand van een vertelrooster - "Kind op Maandag" - de meest bekende bijbelverhalen te vertellen en aandacht te hebben voor de Christelijke feesten. Deze vieren we als het even kan met elkaar. Ook proberen we in ons doen en laten (in de klas, in de gang en op het plein) op een Christelijke manier met elkaar om te gaan. Onze methode Leefstijl helpt ons hierbij!

Overigens zijn kinderen die niet tot een kerkelijke richting behoren ook van harte welkom op onze school. Het is wel regel dat alle ouders die hun kinderen aanmelden bij één van de basisscholen van onze stichting -de SPCO- via het inschrijfformulier een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij de uitgangspunten van de school respecteren. Wij vinden het bovendien belangrijk dat kinderen respect hebben voor andere levensbeschouwelijke tradities.

 

PBS

Als onderligger voor het omgaan met elkaar heeft de Margrietschool gekozenvoor SW-PBS. SW-PBS staat voor School Wide Positive Behaviour Support. Dit is een manier van werken die overal in terugkomt. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerlingoptimaal kan profiteren van het onderwijs.

Onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoonddat PBS positieve effecten heeft  op de prestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Momenteel wordt er ook voor de Nederlandse situatie onderzoek uitgevoerd. De Margrietschool neemt deel aan dit onderzoek.

Het huis van PBS heeft 5 pijlers:

  • Een schoolbrede aanpak gebaseerd op de gedeelde waarden   Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Plezier. Sociale vaardigheden en sociaal gedrag wordt schoolbreed aangeleerd vanuit gedragen kernprincipes en vanuit de gedeelde waarden. Voor het gedrag binnen de schoolse setting worden heldere verwachtingen geformuleerd. PBS is gericht op preventie van gedragsproblemen door leerlingen expliciet op positieve wijze gewenst gedrag aan te leren.    De piramide van PBS

 

  • De piramide van PBS

80-90% van de leerlingen (het groene vlak): Na het aanleren van het gewenste gedrag zal de grootste groep van de leerlingen het gewenste gedrag laten zien. PBS richt zich in eerste instantie vooral op deze groep.

5-10% van de leerlingen (het oranje vlak): Deze leerlingen hebben een extra interventies nodig. Hiervoor wordt een apart (groeps)plan opgesteld.

1-5% van de leerlingen (het rode vlak): Deze leerlingen hebben individuele interventies nodig. Dit gebeurt met de verschillende betrokkenen van het kind (ouders, leerkrachten, BSO, externe instanties).

  • SW-PBS leert vanuit een positieve benadering gewenst gedrag aan. Dit gedrag wordt ingeoefend en beloond. Ook wordt er systematisch aandacht gegeven aan goed uitgevoerd gedrag.

  • SW-PBS is gebaseerd op een planmatige aanpak op basis van data. Gedragsgegevens worden op leerling-, klas en schoolniveau verzameld. Deze gegevens gebruiken we om interventies te ontwikkelen en bij te sturen.

  • SW-PBS werkt in nauwe samenwerking met de omgeving, zoals ouders, BSO en de peutergroep.

 

Op basis van de gekozen waarden zijn de algemene gedragsverwachtingen voor de Margrietschool geformuleerd. Deze algemene gedragsverwachtingen vormen de basis voor de gedragsverwachtingen in de specifieke ruimtes, in de lokalen of voor een specifieke activiteit (bijvoorbeeld tijdens vieringen of tijdens het zelfstandig werken).

De gedragsverwachtingen worden geformuleerd aan de hand van verzamelde data en ze worden aangeleerd d.m.v. lessen die we regelmatig herhalen.


 

   De algemene gedragsverwachtingen

 

Leefstijl

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, je gevoelens uiten, beslissingen durven nemen en het vermogen om van je fouten te leren onmisbaar. Om hierin onze leerlingen te kunnen onderwijzen gebruiken wij de methode 'Leefstijl voor jongeren'. Om daaruit les te kunnen geven hebben al onze leerkrachten een training gevolgd.

De lessen van Leefstijl zijn gericht op het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden en spelen in op het ontwikkelen van emotionele intelligentie bij kinderen. De lessen zijn gericht op:

  • bewust maken van eigen gedrag;
  • leren zichzelf en anderen te respecteren;
  • vermogen te ontwikkelen zichzelf in te leven in anderen;
  • vaardigheden te ontwikkelen om goed met elkaar om te gaan;
  • taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen.

Hoewel 'resultaten' zich natuurlijk moeilijk laten meten vinden de kinderen het heel leuk om hiermee bezig te kunnen zijn! Wilt u meer weten over de methode Leefstijl voor Jongeren? Kijk eens op de site: www.leefstijl.nl