Christelijke school / Leefstijl

Christelijke school

Wij beschouwen het onderwijs aan kinderen als een belangrijk deel van de opvoeding. In de dagelijkse schoolpraktijk willen we hier dan ook vorm aan geven door kinderen te laten zien wat het betekent om Christen te zijn. Dat we op aarde zijn om in dienst van God te leven en te beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben voor de schepping en voor elkaar. Wij doen dat door de kinderen aan de hand van een vertelrooster - "Kind op Maandag" - de meest bekende bijbelverhalen te vertellen en aandacht te hebben voor de Christelijke feesten. Deze vieren we als het even kan met elkaar. Ook proberen we in ons doen en laten (in de klas, in de gang en op het plein) op een Christelijke manier met elkaar om te gaan. Onze methode Leefstijl helpt ons hierbij!

Overigens zijn kinderen die niet tot een kerkelijke richting behoren ook van harte welkom op onze school. Het is wel regel dat alle ouders die hun kinderen aanmelden bij één van de basisscholen van onze stichting -de SPCO- via het inschrijfformulier een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij de uitgangspunten van de school respecteren. Wij vinden het bovendien belangrijk dat kinderen respect hebben voor andere levensbeschouwelijke tradities.

Klik hier voor een concrete uitwerking (uit schoolplan 2011-2015): De Margrietschool en de protestants-christelijke identiteit

Leefstijl

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, je gevoelens uiten, beslissingen durven nemen en het vermogen om van je fouten te leren onmisbaar. Om hierin onze leerlingen te kunnen onderwijzen gebruiken wij de methode 'Leefstijl voor jongeren'. Om daaruit les te kunnen geven hebben al onze leerkrachten een training gevolgd.

De lessen van Leefstijl zijn gericht op het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden en spelen in op het ontwikkelen van emotionele intelligentie bij kinderen. De lessen zijn gericht op:

  • bewust maken van eigen gedrag;
  • leren zichzelf en anderen te respecteren;
  • vermogen te ontwikkelen zichzelf in te leven in anderen;
  • vaardigheden te ontwikkelen om goed met elkaar om te gaan;
  • taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen.

Hoewel 'resultaten' zich natuurlijk moeilijk laten meten vinden de kinderen het heel leuk om hiermee bezig te kunnen zijn! Wilt u meer weten over de methode Leefstijl voor Jongeren? Kijk eens op de site: www.leefstijl.nl