Visie en kernwaarden

De missie van de Margrietschool luidt: ‘Samen Groeien Bloeien’. Hiermee willen we aangeven dat onderwijs geven voor ons meer is dan ons werk doen. Passie voor het kind, dat groeit en zich verder ontwikkelt en het daarbij gericht zijn op een hoge kwaliteit is voor ons van groot belang.

Visie

De Margrietschool is een dynamische, christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op creatief en sociaal gebied.

Binnen het leerstofjaargroepensysteem dat wij hanteren, willen wij leerlingen uitdagen en motiveren om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij de belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk. Binnen ons onderwijs gaan wij er namelijk vanuit dat het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat dat met het leren wordt behaald. Binnen de 8 jaren onderwijs streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij de leerling lesstof aangeboden krijgt die passend is bij zijn onderwijsbehoefte.

Kernwaarden

De Margrietschool is een protestants-christelijke basisschool. Naast, maar ook vanuit, de levensbeschouwelijke identiteit van de Margrietschool is veiligheid, in de breedte van het begrip, een belangrijke kernwaarde.

Identiteit

De Margrietschool is een dynamische christelijke school. Die haar identiteit ontleent aan het geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De Bijbel is het uitgangspunt voor al ons handelen. Het bepaalt de waarden en normen binnen onze school. De ons hierin gegeven boodschap pakken we dynamisch op: steeds weer stellen we ons de vraag wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft.

Vanuit deze grondslag wil de Margrietschool de kinderen een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat bieden, waarin zij de gelegenheid krijgen om op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen.

Veiligheid

Of leerlingen zich de aangeboden leerstof eigen maken, hangt niet alleen af van hun cognitieve vaardigheden. Ze moeten zich veilig voelen om de noodzakelijke psychologische energie te hebben die maakt dat ze kunnen leren1. Veiligheid en orde zijn noodzakelijk en hebben een positieve invloed op de schoolprestaties. Zeker als leerlingen mede verantwoordelijk worden gemaakt en inbreng hebben in de regels en organisatie van hun groep en de gehele school. Regels die veiligheid en orde waarborgen.